Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 56 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

Бизнес програма за планиране на дейността

На „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД

за периода 2024-2026 година

Изготвил: д-р Стоян Стоянов

Общинско търговско дружество „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД е преобразувано със заповед № РД-09-506/28.10.1999 г. на министъра на здравеопазването и е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществяващо:

* профилактика

* диагностика

* лечение

в областта на ендокринологията и болести на обмяната, вътрешната медицина, психиатрия, дерматология, хирургия, акушерство, гинекология, неврология, УНГ, кардиология, уролагия, гастроентерология и клинична лаборатория.

Едноличен собственик на капитала на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД е Община Русе.

Основният капитал на дружеството е 79 105 лева, а собственият – 133 478,83 лева.

„Медицински център 1 – Русе“ ЕООД е регистриран по Закона за лечебните заведения за извънболнична помощ. Вписан е в регистъра на лечебните заведения, воден от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Дейността на дружеството се осъществява в сградата на улица „Борисова“ №36 в град Русе. Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към устойчиво развитие в областта на специализираната извънболнична помощ на територията на град Русе.

I. Анализ и оценка на състоянието и дейността  на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД

В съответствие с предмета на дейност „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД има следната структура:

1.Управление

2.Отделение „Специализирана медицинска помощ“, с кабинети по:

Акушерство и гинекология – 1

Дермовенерология – 1

Гастроентерология – 1

Ендокринология – 1

Кардиология – 2

Неврология – 2

Оториноларингология – 1

Психиатрия – 1

Хирургия – 1

Отделение „Клинична лаборатория“

ЛКК комисия

Други и помощен персонал

Организационната и управленската структура на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД отговарят на изискванията на Закона за лечебните заведения. Управителят ръководи и отговаря за цялостната дейност на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД и го представлява пред всички организации, фирми, институции, физически и юридически лица.

Човешките ресурси като основен фактор в организационната структура са:

 • Висш медицински персонал – 10;
 • Медицински персонал – бакалаври – 5;
 • Специалисти със средно и средно специално образование – 3.

Образователната структура на кадрите в дружеството е следната:

 • Специалисти с висше образование – 55%;
 • Специалисти с по-високо от средно образование – 27.5%;
 • Специалисти със средно образование – 17.5%.

„Медицински център 1 – Русе“ ЕООД осъществява дейността си в сътрудничество с другите лечебни заведения за извънболнична помощ, общопрактикуващите лекари, РЗОК, РЗИ, ТЕЛК, службите за социално подпомагане. Изготвя експертизи за временна нетрудоспособност, за осигуряване на помощни средства на хора с различна степен на инвалидизация, освидетелства болни пред Бюрото по труда.

Всички прегледи и изследвания са се увеличили. Това се дължи на добрата организация на работа и преодоляване на страха на пациентите да посещават лекарски кабинети поради пандемията от Ковид-19.

Намален е броят на диспансеризираните лица поради промени в Наредбата за диспансеризация, вследствие на които по-голямата част от диспансерните диагнози се водят при личните /общопрактикуващите/ лекари.

Увеличен е броят на извършените профилактични прегледи, изследвания по договори със застрахователни дружества и фирми във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Разкритият имунизационен кабинет, който продължава работата си, извърши значителна част от ваксинациите срещу Ковид-19 на територията на град Русе и общината.

Въпреки усложнената обстановка във връзка с въведеното заради пандемията извънредно положение, ръководството на дружеството успя да запази съществуващите видове дейности и наличния персонал.

         II. Финансово-икономическо състояние

Финансовото състояние на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД се дефинира от състоянието на капитала и активите, тяхната динамика и структура, както и съотношението между тях. Финансовият анализ се основава на анализ на приходите и разходите, на активите, на съотношението активи-пасиви и показателите, които характеризират рационалното използване на разполагаемите ресурси и ефективността на цялата стопанска дейност.

Приходите на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД са осъществени основно от оказване на медицински услуги и потребителски такси, договори за отдаване под наем на помещения на общопрактикуващи лекари и специалисти, договори с фирми и застрахователни компании за провеждане на профилактични прегледи и изследвания. За осигуряване на по-добри приходи напоследък изнасяме тази дейност и извън Русе.

Продължава успешно и съвместната ни дейност с Метадоновия център на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД.

Тенденции и възможности за развитие на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД

Здравната карта на област Русе и местоположението на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД – в централната част на областния град – благоприятстват развитието на лечебното заведение. В резултат на активната работа на ръководството за осигуряване на възможности за оказване на възможно най-широк спектър здравни услуги, в здравното заведение е съсредоточена широка гама от лекари с различни специалности, оказващи специализирана извънболнична медицинска помощ. Това се осъществява с наличието на добра осигуреност на необходима медицинска техника и апаратура, която непрекъснато се обновява и усъвършенства.

Наличието на разположените в „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД амбулатории за първична извънболнична помощ съдейства за наличието на важните за пациентите и тяхното лечение добри технологични връзки между общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти в „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД. Тази колаборация повишава нивото и качеството на обслужване на гражданите на град Русе и населените места в общината.

Наблюдава се тенденция на повишаване на броя на обслужените пациенти, което се дължи и на привличането на млади специалисти, въпреки хроничния недостиг на такива в здравната система.

Разширява се дейността по организиране на посещения на лекари с различни специалности в кабинети на общопрактикуващи лекари в населените места в община Русе извън общинския център и в областта.

Сключваме нови договори за извършване на профилактични прегледи и изследвания в други населени места: Разград, Исперих, Кубрат, Две могили и др., което увеличава популярността и авторитета на здравното заведение, а и приходите му.

 1. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД

 Целите, които се определят за следващия тригодишен период, са:

 • Подобряване обслужването на потребителите на здравни услуги;
 • Нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси на здравното заведение;
 • Поддържане на висока квалификация на персонала, колегиалност и добра репутация сред обществото;
 • Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването;
 • Постигане на висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето му;
 • Създаване на управленска концепция за здравен маркетинг;
 • Включване в състава на млади специалисти и разширяване на дейността с нови специалности;
 • Сключване на договор с НЗОК за извънболнична помощ и със застрахователни компании, с повишаване обхвата на дейностите с цел поддържане на стабилно финансово състояние на дружеството;
 • Осигуряване на медицинска апаратура и техника на базата на разработена инвестиционна програма;
 • Подобряване на инфраструктурата в сградата и прилежащия терен с цел лесен достъп на гражданите в неравностойно физическо състояние.

Приоритетните области, в които ще се насочат усилията за развитието на лечебното заведение, са:

1. Разширяване обхвата на дейността на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, свързано с: ранна диагностика на социалнозначими заболявания, увеличаване на вида на предлаганите медицински услуги за пациентите; разширяване дейността с високоспециализирани медицински дейности; повишаване качеството на предлаганите медицински дейности; подобряване на диагностично-лечебния процес чрез съоръженост с нови технологии.

2. Подобряване на материално-техническата база на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД.

Очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността:

 • Увеличаване на приходите от оказаните медицински услуги с включване на нови специалности и подобряване на качеството на предлаганите медицински услуги, съответно оптимизиране на разходите по издръжка на здравното заведение;
 • Финансирането на дейността ще се осъществява по сключен договор с НЗОК с включване на допълнителни дейности и специалности, сключване на договори със застрахователни компании за здравно застраховане, договори с юридически лица за извършване на профилактични прегледи на персонала им, договориране на дейности с други лечебни заведения;
 • В състава на лечебното заведение ще бъдат включени млади специалисти, ще бъде разширена дейността с нови медицински специалности.

IV. Приложимост и етапи за реализация

Предвид факта, че сградата е стара, все по-често се налага извършването на ремонтни дейности. През отоплителния сезон се разходват много финансови средства за поддържане на оптимална температура за работещите и за пациентите. За отопление се разчита 100% на електроенергия, необходимо е саниране на сградата и евентуално проучване за използване възобновяеми енергийни източници /фотоволтаици, термопомпи/. Ще се положат усилия „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД да бъде включен в програми за финансиране със средства от Европейския съюз. Средствата за закупуване на нова съвременна апаратура и за някои ремонтни дейности ще бъдат осигурени от бюджета на дружеството и от дарения.  

Етапи за реализация:

2024 г.

1. Закупуване на медицинска апаратура:

 • Висок клас ехографска система за нуждите на специализираните кабинети;
 • Ново оборудване за Акушерогинекологичния кабинет;
 • Нов ЕКГ апарат за кардиологичния кабинет.

2. Поетапна подмяна на офис оборудването в зависимост от нуждите на отделните звена

2025 г.

1. Закупуване на ехограф за високоспециализирани изследвания в кардиологичния кабинет;

2. Закупуване на нов ЕКГ апарат за нуждите на мобилните екипи за извършване на профилактични прегледи по места;

3. Текущи ремонти и обновяване на медицинските кабинети;

4. Разширяване на дейността на Клиничната лаборатория с разкриване на нова приемна.

2026 г.

1. Закупуване на нов фетален монитор за нуждите на Акушерогинекологичния кабинет;

2. Подмяна на хирургичния инструментариум;

3. Закупуване на нов аудиометър за оториноларингологичния кобинет;

4. Поетапна подмяна на офис оборудването в зависимост от нуждите на отделните звена;

5. Саниране на сградата и евентуално монтиране на собствени възбновяеми енергийни източници.

В заключение може да се каже, че „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД разполага с необходимите ресурси и възможности, за да продължи да бъде търсено лечебно заведение и да издържа на конкуренцията с останалите лечебни заведения. Постигането на трайна и устойчива финансова стабилност е необходима предпоставка за това. За тази цел ще се упражнява системен контрол на дейностите и ще продължи следването и надграждането на политиката за осигуряване на висококачествени медицински услуги. Необходимо е модернизиране на комуникацията  оглед оптимизиране на работните процеси и поддържане на висока квалификация на персонала, колегиалност и обичайната и досега добра репутация сред обществото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)