Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 560 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска ясла №6 представлявана от директора Вероника Трифонова, на втори етаж от сграда с идентификатор 63427.4.609.2 по КККР на гр. Русе, с площ от 112 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение, и на част с площ от 302,68 кв.м. от втори етаж на сграда с идентификатор 63427.4.609.1 по КККР на гр. Русе, цялата със застроена площ от 1 602 кв.м., представляваща помещения, ситуирани в западната й част, заедно с прилежащите й в сутерена складови помещения №2 с площ от 7,23 кв.м., №3 с площ от 7,24 кв.м. и №5 с площ от 7,23 кв.м., на които сгради описаните втори етаж, респективно част от втори етаж, са функционално свързани помежду си и обслужвани от външен асансьор, представляващ сграда с идентификатор 63427.4.609.5 по КККР, описани в АПОС №6861/04.01.2013 г., вписан под №150, том 5, Н.Д. 943, ДВР 2354, вх.рег. №2391 от 20.02.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)