Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 560 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§. 1. В чл.59, т. 16.4 Нощувка във ведомствена спортно-леглова база в СК „Дунав” цената вместо „9.00лв. за нощувка” става „10.00лв. за нощувка”.
§ 2. В чл.59, т. 49. „Базисни цени за ползване на спортни зали и футболни терени в спортен комплекс „Дунав”се правят следните изменения :
1. т. 49.2 се отменя.
2. Създава се т.49.3 с наименование „Провеждане на спортни срещи”.
3. т.49.3.1 се изменя така:
„49.3.1. Провеждане на спортни срещи в Зала 1/представителна/, без климатик – 33.33 лв. на час.
4.т.49.3.2. се изменя така:
„ 49.3.2. „ Провеждане на спортни срещи в Зала 1/представителна/, с климатик – 50.00 лв. на час”.
5. Създава се нова т.49.3.3:
„ Провеждане на спортни срещи в Зала 2 – 25.00лв.на час.
§ 3. В т. 49.4 „ Ползване на футболни терени за една среща” вместо 30.00лв. става 83.33лв.
§ 4. т.49.5 с наименование „ За концерти и мероприятия с развлекателен характер”
1. т. 49.5.1 се изменя така:
„49.5.1.За концерти, спортно-развлекателни мероприятия/професионален бокс, ММА и др./ и други мероприятия, без климатик – 200.00лв.на час.
2. т.49.5.2. се изменя така:
„ 49.5.2.За концерти, спортно-развлекателни мероприятия/професионален бокс, ММА и др./ и други мероприятия, с климатик – 250.00лв.на час.
§ 5. т.49.6.1. се отменя.
§ 6. т.49.6.2 се отменя.
§ 7. т .49.9 се отменя.
§ 8. Досегашната т. 50.2 става т.50.2.1 със следния текст:
1. „50.2.1 Провеждане на срещи от спортни клубове – 25лв.на час”.
2. Създава се т. 50.2.2 :
„50.2.2. Провеждане на срещи от други организации – 60 лв. на час”.
§ 9. т. 50.3 се отменя.
§ 10. т.51.1 се отменя.
§ 11. В т. 51.2 думите „без съблекални” се заличават и вместо „50.00лв.” става „150.00 лв.”
§ 12. т.51.3 се изменя така:
„т. 51.3 За официални футболни срещи от Републиканското първенство :
– за окръжна и „В” група -150.00лв.
– за „Б” група- 225.00лв.
– за „А” група и международни срещи- 300.00лв.”
§ 13. т.51а се изменя така:
„51а За ползване на зали в СК „Локомотив”-10.00лв.на час.”
§ 14. Създава се т.51в
„За ползване на тенис кортове:
– от спортни клубове за тренировка и подготовка в присъствие на треньор – 5,00 лв на час
– от граждани – свободен достъп – 8,33 лв на час
– за спортни мероприятия с публика – 29,17 лв на час”

§ 15. В т.54 думата „приспособление” се отменя.
§. 16. В т.62.1 „За извършвани възстановителни процедури” се правят следните изменения:
„ а/ сауна, вана и тангентор -8.33лв.
б/ частичен масаж -8.33 лв.
в/ цялостен масаж- 16.67 лв.”
§ 17. §9(3) от ПЗР се изменя така :
„Конкретният размер на цените за ползване на общинските спортни имоти по Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказани или предоставяни от Община Русе на юридически и физически лица”,чл.59, ал.1, т.49-т.51 се определя от Директора на ОП „Спортни имоти” и договаря с организаторите на конкретната спортна или друга проява в зависимост от характера й.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)