Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 560

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 560
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с
Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г., както следва:
Функция „Здравеопазване”
Детска ясла № 16 – Надежда Атанасова Иванова – домакин – билети, считано от 01.02.2009 г.по заместване на титуляра Юлия Методиева Йорданова , поради временна нетрудоспособност.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Общински младежки дом – Денка Калинова Тонева – организатор – билети, считано от 01.04.2009 г., на мястото на Василена Владимирова Панчева – напуснала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)