Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 561 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 1 и ал. 4; чл. 52, ал. 3 и 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

I. Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Спортни имоти“ сграда с идентификатор 63427.7.771.5 със застроена площ 496 кв.м., едноетажна, с предназначение-сграда за образование, представляваща спортен салон, разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2.
II. Допълва Приложение № 1 на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“-„Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, като добавя сграда с идентификатор 63427.7.771.5 със застроена площ 496 кв.м., едноетажна, с предназначение-сграда за образование, представляваща спортен салон, разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев” № 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)