Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 561 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На осн. чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС; чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, протокол № 19 от 01.07.2021г. на Комисия по общинска собственост и искане с вх. № 15-86-2/24.06.2021г., Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №303-304, за „офис“, с площ от общо 69 кв.м., ситуирано на ниво 2 от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5 по КККР на гр. Русе, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: две, с площ на всяко от нивата 370.50 кв.м., разположен в сграда – паметник на културата, съгласно ДВ бр.№63/1973г., с идентификатор 63427.2.1503.1 по КККР на гр. Русе, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503 по КККР на гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №8164/14.03.2017г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под № 175, том 6, н.д. 1215, ДВР 2878, вх. рег. № 2914/20.03.2017 г., на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ /БТА/, ЕИК по БУЛСТАТ 000695071, с административен адрес на самостоятелния обект: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, за срок от 10 /десет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)