Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 561

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 561
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г. със сумата
556 585 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 04 От продажба на услуги, стоки … + 110 лв.
ОУ „Любен Каравелов”
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери + 14 005 лв.
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§ 62 02 Предоставени трансфери – 570 700 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. – 556 585 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразовтелни училища – дофинансиране
§ 10 15 Материали – 850 лв.
СОУ „Фридрих Шилер”
§ 10 20 Външни услуги + 110 лв.
ОУ „Любен Каравелов”
Всичко за дейност – 740 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 10 15 Материали – 558 900 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – 2 796 лв.
Всичко за дейност – 561 696 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани в други параграфи разходи. + 14 005 лв.
Всичко за дейност + 14 005 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет : – 548 431 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Копирна машина СОУ „Фридрих Шилер” + 850 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект:”Съдомиялна машина с голяма кошница” + 2 796 лв.
Обект:”Секция голяма – 9 бр. – Детски ясли” – 11 800 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Благоустрояване на бл.”Плиска”и бл.”Преслав”
по ул.”Плиска”” – 3 200 лв.
Дейност 621 Управление, контрол и регулиране дейностите
по опазване на околната среда
§ 54 00 Придобиване на земя
Обект: „ Сметище кв.Средна Кула” + 3 200 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет – 8 154 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. – 556 585 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)