Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 562 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 9, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на Община Русе за 2017 г. с учредяване на възмездно право на пристрояване към съществуваща едноетажна обществено-обслужваща сграда със застроена площ 71 кв.м. /представляваща магазин за хранителни стоки/ с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.643.1, за изграждане на едноетажна пристройка без сутерен с размери 7,32 м./4,45 м. и със застроена площ 32,57 кв.м. в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-за жилищен комплекс, кв. 534, ж.к. „Здравец-север“, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.634 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, частна общинска собственост, с прогнозен приход от 6378,10 лв.
2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка без сутерен с размери 7,32 м./4,45 м. и със застроена площ 32,57 кв.м. към съществуваща едноетажна обществено-обслужваща сграда със застроена площ 71 кв.м. /представляваща магазин за хранителни стоки/ с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.643.1, в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-за жилищен комплекс, кв. 534, ж.к. „Здравец-север“, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.634, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, частна общинска собственост, на Пламен Иванов Петров, срещу заплащане на цена в размер на 6 378,10 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)