Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 562 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9; чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. с продажба чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 971/ 2 152 кв.м. идеални части от поземлен имот №501.67 по кадастралния план на с. Долно Абланово, Община Русе, Област Русе, целият с площ от 2 152 кв.м., с административен адрес: с. Долно Абланово, ул. „Ал. Стамболийски“ №42, Община Русе, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предмет на АЧОС №10065/08.04.2021 г., вписан под №171, том 10, н.д. 2105, д.в.р. 3810, вх. рег. №3842 от 15.04.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, Община Русе, с прогнозен приход в общ размер на 4 250,00 лева (четири хиляди двеста и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

            2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и Радостина Димова Василева, от друга страна, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 971/ 2 152 кв.м. идеални части от поземлен имот №501.67 по кадастралния план на с. Долно Абланово, Община Русе, Област Русе, целият с площ от 2 152 кв.м., с административен адрес: с. Долно Абланово, ул. „Ал. Стамболийски“ №42, Община Русе, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предмет на АЧОС №10065/08.04.2021 г., вписан под №171, том 10, н.д. 2105, д.в.р. 3810, вх. рег. №3842 от 15.04.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, Община Русе от другия съсобственик Радостина Димова Василева, срещу заплащане на цена в общ  размер на 4 250,00 лева (четири хиляди двеста и петдесет лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на Радостина Димова Василева.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)