Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 562 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.50а, ал. 3 от Закона за физическо възпитание и спорта и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение на Общински съвет Русе, както следва:
§ 1. В Раздел I, чл. 2 ал. 1:
т.20 площадки за спортна дейност – покрити и открити се отменя;
т. 20А стадиони – се отменя;
т.20Б фитнес зали и басейни – се отменя.
§ 2. В Раздел I, чл. 2, ал. 3 – се отменя
§ 3. В Раздел I, чл.2, ал.6, т.6.3 и т.6.4 се отменят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)