Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 562

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 562
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Решение № 198 прието с Протокол № 13/15.05.2008 г., общинският съвет реши:

Приема следните изменения и допълнения на Решение № 198 прието с Протокол № 13 от 15.05.2008 г. относно критерии при подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе.
1. В т. 2 на т. І – Задължителни изисквания, както следва:
“2. Медицинска документация – /по изисквания на Националната програма Ин витро/ – 10 т.“.
2. Към т. І – Задължителни изисквания се създава нова т. 4, както следва:
„4. Кандидатите да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция“.
3. В т. 4 на т. ІІ – Критерии за подбор се изменя, както следва:
„4. Не са включени за финансиране по Националната програма Ин витро“.
4. т. 3 се изменя, както следва:
„3. Срок за подаване на документите в отдел „ЗМСД” :
І гр. – до 30.06 на текущата година
ІІ гр.– до 30.09 на текущата година”
5. т. 4. се изменя както следва:
„ 4. Определя комисия в състав:
Председател: Д-р Теодор Оджаков – Председател на ПКЗСП
Членове: Д-р Теодора Константинова – член на ПКЗСП
Д-р Кирил Панайотов – член на ПКЗСП
Д-р Иван Стоянов – член на ПКЗСП
Венцислав Калчев – Председател на ПКИИП
Бонка Бойчева – гл. счетоводител на Община Русе
Даниела Великова – директор на дирекция „ЗСД”
Искра Иванова – началник на отдел „ЗМСД”
Райна Томова – ст. Юрисконсулт в отдел „ПНО”.”
Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 198 прието с Протокол № 13 от 15.05.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)