Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 563 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-22/25.04.2017 г. и извлечение от Протокол №17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. за продажба на поземлен имот №000169, представляващ наводнена нива с площ 1,629 дка, шеста категория при неполивни условия, находящ се в местност „Ямата“ в землището на гр. Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС №7197/06.03.2014 г., вписан под №122, том 8, н.д. 1524, ДВР 3203, вх.рег.№3229 от 18.03.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1 100,00 лв.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот №000169 с площ 1,629 дка, с начин на трайно ползване: Наводнена нива, шеста категория при неполивни условия, находящ се в местност „Ямата“ в землището на гр. Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС №7197/06.03.2014 г., вписан под №122, том 8, н.д. 1524, ДВР 3203, вх.рег.№3229 от 18.03.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна цена 1 100,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)