Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 563 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и т.9 чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.12.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 468 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов Чифлик“, №19, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, при граници и съседни имоти: 63427.12.32, 63427.12.50. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10060/01.04.2021 г., вписан под №151, том 9, д.в.р 3391, вх. №3379 от 05.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 13 730,00 лева (тринадесет хиляди седемстотин и тридесет лева), без данъци и такси.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински ПИ с идентификатор 63427.12.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 468 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов Чифлик“, №19, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, при граници и съседни имоти: 63427.12.32, 63427.12.50. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10060/01.04.2021 г., вписан под №151, том 9, д.в.р 3391, вх. №3379 от 05.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 13 730,00 лева (тринадесет хиляди седемстотин и тридесет лева), без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)