Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 563 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал.3 и ал.4, чл. 53, т. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинска собственост, и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 63427.2.5627, находящ се в гр.Русе, ул. „Ниш”, описан в АОС №5538 от 23.09.2008г.
2. Допълва Приложение №1 „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ към Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като се добавя нова т.13 със следния текст:
„т.13. ПИ с идентификатор 63427.2.5627 намиращ се в гр.Русе на ул.Ниш, описан в АПОС 5538 от 23.09.2008г.”
3. Увеличава числеността на персонала на ОП „Спортни имоти” с 3 бр., считано от 01.05.2013г., като същата става 42 бр.
4. Изменя Приложение №2 „Структура на ОП „Спортни имоти” към Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти”, както следва :
„ т.1 директор – 1
т. 2 главен счетоводител – 1
т. 3 касиер счетоводство – 1
т. 4 експерт – 1
т. 5 масажист – 1
т. 6 административен специалист с контролни функции – 4
т.7 работник поддържане на спортни съоръжения – 24
т. 8 чистач – 9 ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)