Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 563

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 563
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 и чл.20 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
§ 1. Създава се нов чл.59б със следното съдържание:
„Цената на услугата за компенсаторното озеленяване /по смисъла на наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе/ в смесената централна традиционна зона на гр.Русе за 1 кв.м. е 85 лв. с ДДС”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)