Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 564 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-554/13.03.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XIII-402 и УПИ XIV-402 в кв. 11 по плана на село Басарбово, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи придаваеми части по улична регулация от ул. „Добруджа“, село Басарбово, Община Русе, с площи от 46 кв.м. и 12 кв.м. на Силвия Велева Иларионова и Даниел Николаев Иларионов, които да бъдат приобщени, както следва:
– към УПИ XIII-402 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе се придадат 46 кв.м., след заплащане на Община Русе цена в размер на 641,00 лв. (шестстотин четиридесет и един лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувачите.
– към в УПИ XIV-402 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, се придадат 12 кв.м., след заплащане на Община Русе цена в размер на 167,00 лв. (сто шестдесет и седем лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувачите.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)