Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 564 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваеми места по дворищна и улична регулации, Общински съвет реши:
1. Обявява придаваем терен от 5,80 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.4.1232 – улица, придаван към УПИ XV-2177 за обособяване на УПИ XV-1231 в кв. 608 по плана на град Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:
2.1. Придаваем терен от 68,20 кв.м. по дворищна регулация от УПИ XVI-1435, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.2937 по КККР на град Русе, приобщен към УПИ XV-2177 за обособяване на УПИ XV-1231 в кв. 608 по регулационния план на град Русе, с цена в размер на 9 015,00 лева (девет хиляди и петнадесет лева);
2.2. Придаваем терен от 5,80 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.4.1232 – улица, приобщен към УПИ XV-2177 за обособяване на УПИ XV-1231 в кв. 608 по регулационния план на град Русе, с цена в размер на 767,00 лева (седемстотин шестдесет и седем лева),
на Мария Колева Маринова, след заплащане на Община Русе цена в общ размер на 9 782,00 лв. (девет хиляди седемстотин осемдесет и два лева) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

твил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)