Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 564

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 564
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Русе реши:

Приема изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост както следва:
1. В чл.15 се създава нова ал.10 със следното съдържание: „(10) Без търг или конкурс, след решение на общинския съвет се отдават под наем съсобствени имоти – ЧОС. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината.”

2. В чл. 16 ал.1 след думата „дейност,” се добавя следния текст: „ които не са поставени пред собствен/нает обект с идентична (аналогична) дейност, на”

3. В чл. 41 ал.1 изречение 2 се заличава. Ал.2 и ал.3 се отменят.

4. В чл. 43 ал.1 придобива следната редакция : „Право на строеж, надстрояване и пристрояване в съсобствени имоти се учредява в полза на останалите съсобственици, от кмета на общината, с решение на общинския съвет, без търг или конкурс, по реда на чл.183 ал. 3 от ЗУТ.”

5. Чл.45 ал.1 придобива следната редакция: „(1) Не може да се извършва замяна на имот – ЧОС, на право на строеж върху имот – ЧОС, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, освен в случаите посочени в чл.40, ал.2 от ЗОС.”

6. В чл.45 ал.2 се добавя ново изречение: „(2) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.”
Досегашният текст на алинеята става второ изречение в ал.2.

7. В чл.54 ал.8 се изменя и придобива следната редакция: „(8) До участие в търга не се допуска кандидат, който има непогасени парични задължения към общината. Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински служби.”

8. В чл.61 се създава нова ал.8 със следното съдържание: „(8) В случаите на управление на имоти – ЧОС, условията за провеждане на конкурс, както и другите условия и изисквания към кандидатите се одобряват от общинския съвет.

9. В чл.66 ал.2 т.4 придобива следната редакция: „т.4. са подадени от кандидат, който има непогасени парични задължения към общината. Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински служби.”

10. В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 10 със следното съдържание: „§ 10. Идентична (аналогична) дейност по смисъла на чл.16 ал.1 е налице в случаите, когато предлаганите стоки в основния обект, съответстват по вид със стоките, предлагани в преместваемия обект.”

11. Досегашната алинея 1 на чл.26 със съдържание:
„Разпореждането с недвижими имоти ЧОС се осъществява чрез:
1. Продажба на имоти или на идеални част от тях;
2. Замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
3. Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или безвъзмездно;
4. Учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно;
5. Апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;
6. Делба;
7. Дарение;
8. Сделки по чл.15 ал.3 и чл.17 ал.3 от ЗУТ;
9. Премахване на сгради, постройки и съоръжения
10. Чрез други способи, определени в закон;”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ: „Разпореждането с недвижими имоти ЧОС се извършава след решение на общинския съвет, взето по съответния ред и се осъществява чрез:
1. Продажба на имоти или на идеални част от тях;
2. Замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
3. Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или безвъзмездно;
4. Учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно;
5. Апортиране на право на собственост или други вещни права в капитала на търговски дружества;
6. Делба;
7. Дарение;
8. Сделки по чл.15 ал.3 и чл.17 ал.3 от ЗУТ;
9. Премахване на сгради, постройки и съоръжения
10. Чрез други способи, определени в закон.”

Досегашната алинея 2 на чл.26 със съдържание:
„Разпореждането с движими вещи ЧОС се осъществява чрез:
1. Продажба;
2. Замяна;
3. Предоставяне право за ползване;
4. Дарение;
5. Бракуване.”
Придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ: „Разпореждането с движими вещи ЧОС се осъществява чрез:
1. Продажба;
2. Замяна;
3. Предоставяне право за ползване;
4. Дарение;
5. Бракуване;
6. Чрез други способи, определени в закон.”,

13. Досегашната алинея 2 на чл.42 със съдържание:
„Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот ЧОС, се учредява без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради-етажна собственост, или на техни сдружения, по реда на чл.183 ал.2 и 3 от ЗУТ, както следва:
а) когато размерът на пристройката/надстройката е до 30 кв. м. – без решение на общинския съвет по пазарни цени;
б) когато размерът на пристройката/надстройката е над 30 кв. м. – след решение на общинския съвет по пазарни цени.”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот ЧОС, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради-етажна собственост, или на техни сдружения, по реда на чл.183 ал.2 и 3 от ЗУТ, както следва:
а) когато размерът на пристройката/надстройката е до 30 кв. м. – без решение на общинския съвет по пазарни цени;
б) когато размерът на пристройката/надстройката е над 30 кв. м. – след решение на общинския съвет по пазарни цени.”

14. Досегашният чл.48 със съдържание:
„Публичните търгове или публично оповестените конкурси по тази глава се организират от звената за управление на общинската собственост в общинската администрация.”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„Публичните търгове или публично оповестените конкурси по тази глава се организират и провеждат от кмета на общината или упълномощени от него лица.”

Досегашната точка 3, алинея 2 на чл.61 със съдържание:
„условия за провеждане на публично оповестения конкурс, одобрени от общинския съвет”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„условията за провеждане на публично оповестения конкурс”.

Досегашната алинея 5 на чл.50 със съдържание:
„Публичният търг се провежда от комисия в състав от 5 до 9 члена, между които един общински съветник и един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината в деня предхождащ търга. В заповедта се определят председател и секретар на комисията, членове и двама резервни членове.”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„Публичният търг се провежда от комисия в състав от 5 до 9 члена, между които най-малко един общински съветник и един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината в деня, предхождащ търга. В заповедта се определят председател и секретар на комисията, членове и двама резервни членове.

Досегашната алинея 6 на чл.50 със съдържание:
„Звената по управление на общинската собственост писмено уведомяват председателя на общинския съвет за датата, на която ще се проведе търга, с оглед обезпечаване участието на общински съветник в комисията по ал. 5.”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„Кметът на общината или упълномощени от него лица писмено уведомяват председателя на общинския съвет за датата, на която ще се проведе търга, с оглед обезпечаване участието на общинските съветници в комисията по ал.5”.

18. Досегашната алинея 5 на чл.61 със съдържание:
„Конкурсът се провежда от комисия в състав от 5 до 9 члена, между които един общински съветник и един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината в деня предхождащ конкурса. В заповедта се определят председател и секретар на комисията, членове и двама резервни членове.”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„Конкурсът се провежда от комисия в състав от 5 до 9 члена, между които най-малко един общински съветник и един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината в деня предхождащ конкурса. В заповедта се определят председател и секретар на комисията, членове и двама резервни членове.

Досегашната алинея 6 на чл.61 със съдържание:
„Звената по управление на общинската собственост писмено уведомяват председателя на общинския съвет за датата, на която ще се проведе конкурса, с оглед обезпечаване участието на общински съветник в комисията по ал. 5.”,
придобива следното съдържание:
НОВА РЕДАКЦИЯ:
„Кметът на общината или упълномощени от него лица писмено уведомяват председателя на общинския съвет за датата, на която ще се проведе конкурса, с оглед обезпечаване участието на общинските съветници в комисията по ал. 5.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)