Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 565 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и заявлениe за закупуване на имот, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с поземлен имот №509.7, с площ 546 кв.м. в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, седма категория при неполивни условия, предмет на Акт №8184/26.04.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №55, том 12, вх. рег. №5205/03.05.2017 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1048,30 лева (хиляда четиридесет и осем лева и тридесет стотинки), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №509.7, с площ 546 кв.м. в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, седма категория при неполивни условия, предмет на Акт №8184/26.04.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №55, том 12, вх. рег. №5205/03.05.2017 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1048,30 лева (хиляда четиридесет и осем лева и тридесет стотинки), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)