Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 565 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №18/03.06.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на гараж със застроена площ 44,64 кв.м., и височина до 3,60 м., към съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ VIII – 473, кв. 26 по регулационния план на Николово, предмет на АОС №5529/12.08.2008 г. в полза на Венцислав Любенов Данев, съобразно предвижданията на одобреното на 12.04.2021 г. от Гл. архитект на Община Русе конструктивно становище, срещу заплащане на цена в размер на 1 349,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)