Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 565 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 71 и чл. 72, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание, и във връзка с чл. 49,ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 2 от Списъка на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП „Спортни имоти”, за отдаване под наем по ЗФВС през 2013г., приет с Решение №437 по протокол № 20/24.01.2013г. от Общински съвет-Русе, която придобива следния вид :
„Част от обект намиращ се в СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.12 с площ 16,20 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г”
2. Изменя т. 5 от Списъка на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП „Спортни имоти”, за отдаване под наем по ЗФВС през 2013г., приет с Решение №437 по протокол № 20/24.01.2013г. от Общински съвет-Русе, която придобива следния вид:
„ 5. Сграда с идентификатор 63427.7.754.18.1 намиращ се в гр. Русе СК ”Дунав” с площ 600.00кв.м., като зала за волейбол – АОС 6711/22.06.2012г.”
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)