Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 565

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 565
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация, както следва: в чл. 47, ал.1 се създава нова точка – 11.Комисия за установяване на конфликт на интереси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)