Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 566 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП), чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, съобразно резултатите от проведени на 26.03.2017 г. избори за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение № 4670-НС / 30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „ГЕРБ“, БУЛСТАТ 175248466, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, НДК, Административна сграда, ет. 17, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.546.1.7 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ на самостоятелния обект – 134,32 кв.м, с предназначение – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, с административен адрес гр. Русе, ул. „Отец Паисий“ №4, предмет на АОС №904/04.11.1996 г., като клуб и месечна наемна цена 68,08 лв. с включен ДДС;
2. Помещение на втори етаж в сградата, отредена за здравен дом, намираща се в УПИ IV-246-за Здравен дом, в кв. 53, по плана на с. Сандрово, Община Русе. описани в АЧОС №3826/05.03.2002 г., с площ от 27,00 кв.м, като клуб и месечна наемна цена 17,11 лв. с включен ДДС;
3. Едноетажна сграда – частна общинска собственост, № 502.676.1, със застроена площ от 22 кв.м., разположена в ПИ 502.676 по Кадастралния план на с. Семерджиево, ЕКАТТЕ 66158, Община Русе, находящ се в с. Семерджиево, Община Русе, по ул. „Ястребовско шосе“, като клуб и месечна наемна цена 13,94 лв. с включен ДДС.
II. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Българска социалистическа партия“, БУЛСТАТ 000702014, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №20, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, обекти частна общинска собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2601.3.26, със застроена площ от 86,00 кв.м., брой нива на обекта – едно, с предназначение – за културна и обществена дейност, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, вх.2, ет. 0, описан в АЧОС №4171/09.03.2004 г., като клуб и месечна наемна цена 54,49 лв. с включен ДДС;
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.1440.1.9, със застроена площ от 341,25 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – за делова и административна дейност, с административен адрес гр. Русе, ул. „Църковна Независимост“ №18, ет. 9, описан в АЧОС №1153 от 17.02.1997 г., като клуб и месечна наемна цена 172,97 лв. с включен ДДС;
3. Обект частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“ до бл. №12 (представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ) с обща площ от 123,42 кв. м, като клуб и месечна наемна цена 52,13 лв. с включен ДДС;
4. Част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ от 35,00 кв.м, разположено в самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.12, целият с площ от 188,01 кв.м, с предназначение – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ в гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ № 2, ет. 5, предмет на АЧОС № 7474 от 06.08.2015 г., като клуб и месечна наемна цена 22,18 лв. с включен ДДС.
III. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Движение за права и свободи“, БУЛСТАТ 000707470, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №45А, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, обекти частна общинска собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2601.16.29, със застроена площ от 100,96 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – за делова, административна дейност, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, ет. 0, описан в АЧОС №6949/18.04.2013 г., като клуб и месечна наемна цена 51,18 лв. с включен ДДС;
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.2084.2.8, със застроена площ от 47,76 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, с административен адрес гр. Русе, кв. „Дружба-2“, ул. „Йосиф Цанков“ №45-47, ет.2, обект „Д“, описан в АЧОС №7292 от 02.07.2014 г., като клуб и месечна наемна цена 30,26 лв. с включен ДДС;
3. Обект частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №12 (представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ), с площ от 97,44 кв. м, като клуб и месечна наемна цена 51,45 лв. с включен ДДС;
4. Част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ от 20,00 кв.м, разположено в самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.12, целият с площ от 188,01 кв.м, с предназначение – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ в гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ № 2, ет. 5, предмет на АЧОС № 7474 от 06.08.2015 г., като клуб и месечна наемна цена 12,67 лв. с включен ДДС;
IV. Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, БУЛСТАТ 130451348, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пиротска“№5, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.1 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ – 64,46 кв.м, с предназначение – за офис; брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Пирот“ №5, ет.1, и част с площ от 69,54 кв.м от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675.1.10, целият с площ от 187,00 кв.м, с предназначение – ателие за творческа дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Пирот“ №5, ет.4, предмет на АЧОС №6665/19.03.2012 г., като клуб и месечна наемна цена 67,92 лв. с включен ДДС.
V. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Национален фронт за спасение на България“, БУЛСТАТ 176129116, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №63, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.819.1.4 по Кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 40,50 кв.м, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 33, ет.0, предмет на АЧОС №3927/30.09.2002г., като клуб и месечна наемна цена 25,66 лв. с включен ДДС;
VI. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „ВОЛЯ“, БУЛСТАТ 175358375, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република“, сграда медицински център „Младост“, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.24 по Кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 28,20 кв. м, с предназначение – за офис, брой нива на обекта – едно, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 15, ет.2, обект 7, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г., като клуб и месечна наемна цена 17,87 лв. с включен ДДС;
VII. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Съюз на демократичните сили“, БУЛСТАТ 130052349, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ №134, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2085.9.2, с площ от 158,00 кв. м, с предназначение – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №9, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2085, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ № 26, вх. 3, ет. 0, описан в АЧОС №1326 от 10.05.1997 г., като клуб и месечна наемна цена 80,09 лв. с включен ДДС;
VIII. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Движение България на гражданите”, БУЛСТАТ 176368365, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Бенковски“ №7, ет.2 със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.133.1.186, със застроена площ от 40,90 кв. м, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.133, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №89, вх.5, ет.0, описан в АЧОС №7783 от 12.05.2016 г., като клуб и месечна наемна цена 25,91 лв. с включен ДДС;
IX. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ 131271567, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Витоша“ №18, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, част от самостоятелен обект в сграда, представляваща помещение с площ от 174,15 кв. м от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.765.1.14, със застроена площ на целия обект 230,16 кв. м, с предназначение – за офис, брой нива на обекта – едно, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет.1, обект 1, описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., като клуб и месечна наемна цена 88,27 лв. с включен ДДС;
X. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“, БУЛСТАТ 176734649, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча“ №23, ет.2 със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.765.1.20, със застроена площ 85,39 кв. м, с предназначение – за офис, брой нива на обекта – едно, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет.1, обект 3, описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., като клуб и месечна наемна цена 54,10 лв. с включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)