Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 566 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и т.9 чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на урегулиран поземлен имот IV в квартал 42, образуван от имот 392 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе с площ 623 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №3, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ III в кв. 42, УПИ IX в кв. 42, УПИ V в кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9876/23.11.2020 г., вписан под №32, том 34, д.в.р. 12368, вх. №12663 от 27.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 3 850,00 лева (три хиляди осемстотин и петдесет лева), без данъци и такси.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински урегулиран поземлен имот IV в квартал 42, образуван от имот 392 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе с площ 623 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №3, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ III в кв. 42, УПИ IX в кв. 42, УПИ V в кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9876/23.11.2020 г., вписан под №32, том 34, д.в.р. 12368, вх. №12663 от 27.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 3 850,00 лева (три хиляди осемстотин и петдесет лева), без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)