Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 566 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 71 и чл. 72, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание, и във връзка с чл. 49,ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 4 от Списъка на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП „Спортни имоти”, за отдаване под наем по ЗФВС през 2013г., приет с Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г от Общински съвет-Русе, която придобива следния вид:
„т.4 Част от Обект с идентификатор 63427.7.754.10.3, намиращ се в СК ”Дунав”, ет.1, с площ 15.00 кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.”
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)