Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 566

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 566
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и чл.12 ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл. 12, ал.1 от Закона за общинска собственост, общинският съвет реши:

1. В срок до следващото заседание на общинския съвет задължава Кмета на Община Русе заедно с постоянните комисии към ОбС да изработят спешна оздравителна програма за ОУ „Никола Обретенов”, гр.Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)