Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 567 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 40, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – стоянка за рикши и други атракционни колички, с площ от 5,00 кв. м, в гр. Русе, УПИ XXXV-Парк на младежта по плана на гр. Русе, съгласно утвърдена на 11.05.2017 г. от Главния архитект на Община Русе подробна схема за разполагане на преместваем обект, с начална тръжна месечна наемна цена – 158,00 лв. (Сто петдесет и осем лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя №7, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя №1, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, до озеленена площ между сградата на Общината и жилищен блок „Ларго“, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)