Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 567 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 446,00 лв. (Четиристотин четиридесет и шест лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, като спортно игрище, на терен – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.5.447, с площ 1488,00 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр. Русе,  ж. к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“. 

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)