Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 567 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – Местни дейности
Неданъчни приходи
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги” +43 200.00лв.
Всичко неданъчни приходи +43 200.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ – Местни дейности +43 200.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +43 200.00лв.

ІІ. РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи хора”
§1020 „Външни услуги” -5 000.00лв.
5205 „Придобиване на стопански инвентар”
Обект „Устройство с разширено видео-увеличение (затворена телевизия)” +5 000.00лв.
Всичко за дейност 0лв.

Всичко за функция 0лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 0лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – ЦДГ „Детелина”
§1030 „Текущ ремонт” -2 849.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Филтриращо съоръжение за басейн” +2 849.00лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”
§ 4309 „Други субсидии и плащания” +14 700.00лв.
Всичко за дейност +14 700.00лв.

Всичко за функция +14 700.00лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката” ОП „Спортни имоти”
§0101 „Заплати на персонала зает по трудови правоотношения” +11 952.00лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО с х-р на възнаграждение” +313.00лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” +1 621.00лв.
§0560 „Здравно осигурителни вноски от работодателя” +589.00лв.
§1015 „Материали” +8 000.00лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” +6 025.00лв.
Всичко за дейност +28 500.00лв.

Всичко за функция +28 500.00лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: било става разлика
Дейност 898 „Други дейности по икономиката” ОП „Спортни имоти”
-численост по трудови правоотношения 39 42 +3

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 43 200.00лв.

ІV. Променя численост на персонала и лимита на разходите за заплати за 2013г. на ОП „Спортни имоти”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – местни дейности
било става разлика
– численост на персонала 39 42 +3
– годишен ФРЗ в лева 233 064 245 016 +11 952

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)