Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 567

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 567
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

І. Обявява имоти, намиращи се на територията на Община Руссе, както следва:
1. Имот намиращ се в с.Червена вода, община Русе, представляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.37 с площ 633 кв.м. и част от построената върху него масивна двуетажна сграда със сутерен, а именно: целия втори етаж със застроена площ 232,70 кв.м.; санитарен възел на първия етаж с площ 9,20 кв.м.; две помещения в сутерена с обща застроена площ 82,71 кв.м., заедно с 49,77 % ид. части от общите части на сградата.
2. Имот намиращ се в гр. Русе, жк „Чародейка-Г-юг”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.154 с площ 5 895 кв.м.,
за имоти-публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имотите-публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.