Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 568 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 14, т. 30. 3, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на временен обект павилион за административни услуги (офис), с площ от 12,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, ул. „Розова долина“, т. 142 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 лв. (Четиридесет и шест лева) без включен ДДС.
  2. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на временен обект павилион за продажба на вестници и списания, с площ 2,55 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Борисова“, ул. „Симеон Велики“, позиция от Обща схема за зона „Б“ площад „Свобода“, с начална тръжна месечна наемна цена – 61,00 лв. (Шестдесет и един лева) без включен ДДС.
  3. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на временен обект фургон за пилета на грил, с площ 10,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Борисова“ и ул. „Бозвели“, до магазин „Пацони“, позиция от Обща схема за зона „Д“ (ул. „Борисова“ с Гаровия площад), с начална тръжна месечна наемна цена – 372,00 лв. (Триста седемдесет и два лева) без включен ДДС.
  4. Част от терен обозначен с №1 съгласно одобрена от Главен Архитект на Община Русе подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв. м, в УПИ IV-278, за гробищен парк, от кв. 859 по рег. план на гр. Русе, а по КК на гр. Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.202, находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка–Г–Север“, ул. „Зорница“, представляващ Гробищен парк „Чародейка“ в гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)