Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 568

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 568
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.2, т.”б” от Наредба № 1 на ОбС- Русе за общинската собственост, протокол № 103/28.04.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/26/09.12.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване над източен и южен вход на съществуваща общественообслужваща сграда по бул.”Липник” № 58 в гр.Русе, кв.650, попадаща върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.59, във връзка с разширение и преустройство на същата, с обща РЗП – 253,12 кв.м., съгласно издадена виза за проектиране и одобрен инвестиционен проект от 27.11.2008г., на „САВАНА”ООД, на стойност 50 363лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „САВАНА”ООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване.