Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 569 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 НУРВИДГТ, Общински съвет реши:
Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, находящи се в землището на с. Тетово, Община Русе, съобразно действащия Горскостопански план, и определя количествата за продажба на стояща дървесина на корен от горепосочените горски територии – общинска собственост, предмет на търга с явно наддаване, съобразени с годишния план за ползване на дървесина през 2017 година, съобразно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!