Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 569 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 1 488 153,76 лв., представляващи 35% от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по договор № BG161РО001/3.1-03/2010/040 за проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“.
2. Упълномощава Кмета на община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаването на същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)