Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 569

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 569
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.36, ал.4 и чл.26, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, протокол № 100/08.01.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/27/12.12.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на външен вход /стълбище/ с РЗП – 45,00 кв.м. в североизточната част към жилищна сграда с магазини по ул.”Янтра” № 9 в гр.Русе, съгласно одобрен инвестиционен проект от 29.04.2009г., на „Вулкан – В.С.”ЕООД, на стойност 12 500,00 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „Вулкан – В.С.”ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.