Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 57 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 57
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Създава работна група, която да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост в следния състав:
Ръководител: Наталия Кръстева
и членове:
Общински съветници:
Анастас Георгиев
Юлиян Гарелов
Пенчо Милков
Представители на общинска администрация:
Даниела Шилкова
Борислава Братоева
Асен Станчев
2. При изпълнение на поставената в т.1 от настоящото решение задача, работната група провежда заседания, свикани от нейния председател. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието. За заседанията на работната група се води протокол.
3. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост, заедно с доклада /мотивите/ към него се внася от ръководителя на работна група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе в срок до 05.03.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)