Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 57 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +7 200лв.
СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ 7 200лв.
Неданъчни приходи
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +30лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ +30лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни разлики“ -63лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ -63лв.
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +18лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ +18лв.
§3619 „Други неданъчни приходи” +103лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ +103лв.
Всичко неданъчни приходи +88лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ (-)60лв. -60лв.
Всичко приходи държавни дейности +7 228лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2406 Приходи от наеми на земя“ +1 341лв.
Всичко приходи местни дейности +1 341лв.
Всичко приходи по бюджета +8 569лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ ЦДГ „Русалка“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по тр. правоотношения“ -2 628лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Тестомесачна машина“ 1 бр. +2 628лв.
Всичко за дейност +0лв.
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +5 640лв.
СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ 5 640лв.
§1051 „Командировки в страната“ +1 500лв.
СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ 1 500лв.
§1015 „Материали“ ОУ „Ангел Кънчев“ +18лв.
§1016 „Вода, горива, енергия” +70лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 70лв.
Всичко за дейност +7 228лв.
Всичко за функция +7 228лв.
Всичко разходи държавни дейности +7 228лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§4214 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“ + 1 374лв.
Км. Червена вода +537лв.
Община Русе +837лв.
Всичко за дейност +1 374лв.
Всичко за функция +1 374лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
§1030 „Текущ ремонт“ км. Червена вода +201лв.
Всичко за дейност +201лв.
Всичко за функция +201лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5202 „Придобиване на сгради“
Обект „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален
комплекс – вт.ч. СМР, стр. и авторски надзор“
Било: 261 756лв. става:262 072лв. разлика: +316лв. +316лв.
Всичко за дейност +316лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Закупуване на трактор с прикачен инвентар /ремарке и гребло
за сняг/ за кметство“ Било: 55 000лв. става:54 900лв. разлика (-)100лв. -100лв.
Всичко за дейност -100лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§5203 „Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения“
Обект „Прикачен шредер, към трактор за ОП „Паркстрой“ -216лв.
било:8500лв. става:8284лв. разлика: (-)216лв.
Всичко за дейност -216лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ ОП „Русе арт“
§1013 „Постелен инвентар и облекло“ -2 599лв.
§5219 „Придобиване на други ДМА“
Обект „Електрическо пиано“ 1бр. +2 599лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -837лв.
Всичко за дейност -837лв.
Всичко за функция -837лв.
Всичко разходи местни дейности +738лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1030 „Текущ ремонт“ км. Червена вода +201лв.
Всичко за дейност +201лв.
Всичко за функция +201лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 738 „Читалища”
§4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ км. Червена вода +402лв.
Всичко за дейност +402лв.
Всичко за функция +402лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +603лв.
Всичко разходи по бюджета +8 569лв.
VІ. Приема промените в Приложение №18 „Справка за разходите за заплати за 2015г.“, както следва:
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 527 „Звено майка и бебе“ било става разлика
-годишен фонд Работна заплата 0 1930 +1930
-численост на персонала – бр. 0 4,5 +4,5
Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“
-годишен фонд Работна заплата 0 12000 +12000
-численост на персонала – бр. 0 19 +19
Дейност 551 „Дневен център за деца с увреждания“
-годишен фонд Работна заплата 0 7100 +7100
-численост на персонала – бр. 0 12,5 +12,5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)