Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 57 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

ОдобряваБизнес програма на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

БИЗНЕС ПРОГРАМА

НА “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ” ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 2024 -2026 Г.

 

Изготвил: д-р Теменужка Матева

РЕЗЮМЕ

            В съвременното общество психичните заболявания са много разпространени като се отчита трайна тенденция за увеличаване броя на хората, които имат нужда от специализирана психиатрична помощ. Това от своя страна е предпоставка за развитието на психиатричната помощ.

            „Център за психично здраве – Русе” ЕООД /ЦПЗ – Русе ЕООД/, е лечебно заведение, което функционира на територията на Русенска област и предоставя лечение на лица с психични заболявания.

            ЦПЗ – Русе ЕООД е единствената психиатрична структура в страната, съвместила всички разновидности и форми на психиатричната помощ:

 • В лечебното заведение има разкрит и добре функциониращ Детско – юношески център за психично здраве;
 • Създадено е отделение по съдебна психиатрия на функционален принцип;
 • ЦПЗ – Русе ЕООД е акредитирано като база за специализация по психиатрия и база за обучение на студенти и специализанти – лекари за специалности Психиатрия, Детска психиатрия и Съдебна психиатрия; психолози за специалност Клинична психология и специалисти по здравни грижи за специалности Медицинска сестра и Психиатрична сестра;
 • В структурата на лечебното заведение е създадено и работи Звено за трудова и психосоциална рехабилитация за лица с тежки хронични психични заболявания;

            ЦПЗ – Русе ЕООД има защитено най-високото трето ниво на компетентност, съгласно медицинските стандарти за осъществяване на лечебна дейност.

Специализираната психиатрична грижа, оказвана в структурите на ЦПЗ – Русе ЕООД, се състои от интегриран пакет от лечебни, рехабилитационни, социални и юридически услуги, които надграждат традиционното диспансерно наблюдение и лечение, трансформирайки го в нови модели на работа за психологическа подкрепа, консултиране, придобиване на умения за независим живот и справяне със симптоматиката на болестта.

            Настоящата бизнес програма отразява очакванията на ръководството за развитие на дружеството през периода 2024 – 2026г.

            ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ

 1. Обща информация за лечебното заведение

ЦПЗ – Русе ЕООД e разположено на площ от 46 800 кв.м., находяща се в източна промишлена зона на град Русе. Дружеството разполага със 115 легла и със 110 места. Те са структурирани в 5 отделения, в т.ч. три денонощни стационарни отделения:

 • Мъжко отделение  – 40 легла
 • Женско отделение  – 40 легла
 • Отделение за лечение на зависимости  – 35 легла
 • два дневни стационара:
 • Дневен стационар за възрастни – 75 места
 • Детско-юношески център за психично здраве – 35 места

ЦПЗ – Русе ЕООД разполага със съдебно – психиатрично отделение, изградено на функционален принцип и Център за субституиращи и поддържащи програми /метадонов център/ с капацитет от 150 места.

В ЦПЗ – Русе ЕООД са ситуирани също така Диагностично – консултативен блок и Административно – стопански блок.

Към ЦПЗ – Русе ЕООД функционират звена за вътреболнична рехабилитация (ВБР) и извънболнична рехабилитация, обособена в звено за трудова и психосоциална рехабилитация.

ЦПЗ – Русе ЕООД предоставя по договори с община Русе комплекс от социални услуги, включващ:

 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 1 с капацитет 15 легла;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2 „Св.Петка“ с капацитет 12 легла;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 3 „Райна Гатева“ с капацитет 15 легла;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 4 „Райна Гатева с капацитет 12 легла
 • Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 легла.

Тези структурни звена са разположени в една четириетажна сграда /на ул. Доростол 34/, две триетажни сгради, две двуетажни /едната от които е на ДЮЦПЗ, разположена на ул. Янтра № 5/ и седем едноетажни сгради, всички останали ситуирани на бул. Тутракан № 20.

ЦПЗ – Русе ЕООД към момента е водещо лечебно заведение в психиатричната помощ в България.

Дружеството е 100% собственост на Община Русе. Сградният фонд на лечебното заведение е публична общинска собственост и е предоставен за ползване и управление с решения на Общински съвет – Русе.

При осъществяване на диагностично – лечебната дейност в ЦПЗ – Русе ЕООД се прилагат съвременни медицински методи, като се спазват правилата за добра медицинска практика и правата на пациента.

Медицинските дейности се осъществяват от екип включващ психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти и други хуманитарни специалисти.

 1. Мисия на лечебното заведение

Мисията на ЦПЗ – Русе ЕООД е свързана с предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ, съизмерима с европейските стандарти.

1.2. Визия за бъдещето на организацията

Утвърждаване позицията на ЦПЗ – Русе ЕООД като водещо лечебно заведение в системата на националната психиатрична помощ и разширяване обхвата на дейностите по предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ.

Налагане на действащ модел на психиатрично лечебно заведение, изграден по съвременните изисквания за оказване на всестранни качествени и високо професионални грижи на потребителите на психиатрична помощ.

1.3.Общи стратегически цели

Основна стратегическа цел на лечебното заведение е предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ.

            Други стратегически цели са :

 •  Гарантиране на високо качество на медицинските услуги чрез :
 • Използване на съвременни диагностични методи;
 • Оптимална организация на медицинската помощ, с цел осигуряване на максимално бързо и точно поставяне на диагноза и пристъпване към лечение.
 • Непрекъснато усъвършенстване на кадровата политика, системата за мотивация и програмите за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекари и специалисти по здравни грижи.
 • Финансова стабилност на лечебното заведение.
 • Продължаване на поетапното ремонтиране и обновяване на сградния фонд.

Чрез настоящата програма, ЦПЗ – Русе ЕООД си поставя следните задачи:

 • Подобряване качеството на живот на лицата с психични страдания;
  • Намаляване на риска в обществото от психотично мотивирани поведения;
  • Подобрен контрол над симптомите и поддържащата терапия на лицата с психични страдания;
  • Ангажиране в полезни дейности на лицата с психични страдания;
  • Подобряване на диагностиката и лечението на лицата с психични страдания, чрез повишаване квалификацията на кадрите.
  • Подобряване на материалната база.
 • Ефективен контрол върху организацията и дейността на дружеството, с цел постигане на развитие на лечебното заведение.

ЦПЗ – Русе ЕООД ще изпълни поставените цели чрез :

 • Осигуряване на достатъчен обем специализирано медицинско обслужване.
 • Повишаване качеството на предлаганите услуги чрез усъвършенстване диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите.
 • Стимулиране квалификацията на човешките ресурси и привличане на водещи специалисти.
 • Усъвършенстване системата на управление и контрол.
 • Подобряване на сградния фонд.
 • Осъществяване на достъпност за инвалидите до всички помещения на лечебното заведение.
 • Популяризиране дейността на лечебното заведение.

            Състояние на лечебното заведение

 1. Финансово състояние

Основният източник на приходи за ЦПЗ – Русе ЕООД е ежегодно сключвания договор с Министерство на здравеопазването, на основание Наредба №3/2019г. на министъра на здравеопазването.

Други източници на приходи са:

 • Програми за предоставяне на социални услуги, финансани от МТСП по договори с община Русе;
 • Програми за временна субсидирана заетост чрез Агенция по заетостта и Бюро по труда – Русе.
 • Сключен договор с РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение на лица с хронични психични страдания.
 • Собствени приходи, в т.ч. от платени медицински услуги, от реализация на продукцията на звеното за трудова рехабилитация, от наеми на помещения и други.
 • Дарения и спонсорство от физически и юридически лица.

  /в хил. лв./

ГодинаПриходи по договор с МЗ по Наредба 3 и по Методика за 2017г.По договори с община Русе за предоставяне на социални услугиПо договор с РЗОК – Русе за КДНСобствени приходиДарения
20172 5855691573894
20182 9166721413640
20193 6837601274406
20204 09595213237614
20214 3171 0961531 05210
20225 4411 40816352212
30.10.20234 6691 4941382877

Видно от данните, приходите нарастват през анализирания период с различен темп. Изключение правят приходите по договор с РЗОК, при които се намалява абсолютния размер независимо от увеличението на стойностите за едно лице, включено в комплексното диспансерно наблюдение.

Най – голямо е нарастването през 2019 година поради въвеждане на Наредба 3 на МЗ от 05 април 2019 година, с което основен измерител на заплащане на дейностите ни стана реализиран леглоден, а не както до тогава – преминал болен. От м .юли  2019 година се увеличи стойността, заплащана ни по наредбата, за един леглоден, проведен в денонощен стационар – от 38.50 лева на 46.00 лева. За дневните стационари стойностите са както следва – 32.00 стана 36.80 лева. Това даде възможност да погасяваме задълженията си своевременно и от 2019 година да увеличим заплатите според изискванията на отрасловия КТД и особено в частта заплащане на нощен труд.

От 01 август 2020 година стойността на 1 леглоден в денонощен стациoнар се заплаща в размер на 65,00 лева, а з дневен стационар – 50,48 лева.

Приходите от РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение спадат поради отлив от страна на психично болните лица за диспансерен учет и отпадане задължението представянето на ТЕЛК да е само от диспансерни пациенти. С промяна в нормативните документи воденето на диспансерен учет стана доброволно, дори и за опасно боледуващите.

Финансовото състояние на ЦПЗ – Русе ЕООД е добро, което е основа и за направените оптимистични прогнози за развитие на лечебното заведение. 

ЦПЗ – Русе ЕООД няма просрочени задължения към доставчици. Вземанията се събират в срок.

 1. Медицинска дейност
годинаПреминали болни в денонощните стационариПреминали болни в дневните стационариПроведени леглодни общоПреминали през метадонова програмаПроведени амбулаторни прегледи
до 30.09.2023
2022 г.197714564021612121234
2021 г.198614724074412625752
2020 г.197414404067613229119

Източник: годишни статистически отчети – ЦПЗ – Русе ЕООД

Броят на преминалите пациенти през ЦПЗ – Русе ЕООД е относително постоянна величина. В тази бройка делът на хората, приети по спешност в денонощните стационари, с изразена психомоторна възбуда е 38% през 2020г., а през 2021г. и 2022г. година процентът надхвърля 40%. Това е видно от специализираните отчетни форми.

 • Аналитична част
  • Анализ на пазарната среда

Развитието на ЦПЗ – Русе ЕООД следва отчитане и удовлетворяване на:

 • нуждите на потребителите на психиатрична помощ;
 • интересите на принципала – Общински съвет Русе и Община Русе;
 • исканията и предложенията на служителите на центъра;
 • свързаните с психичното здраве интереси на местната общност.

В лечебното заведение се лекуват хора с психични заболявания, зависимости (към алкохол, наркотични вещества, хазарт), деменции с психотични епизоди, деца и юноши с психични страдания и други.

Тежката психична болест се характеризира със следните особености:

 • Липса на съзнание за болест у болния човек (не желаят прегледи и лечение);
 • Често изразена психомоторна възбуда и агресивни прояви (автоагресия и агресия към околните). Проявяват се с асоциално и антисоциално поведение;
 • Изразена стигма в обществото към хората с психични заболявания и наркомании;
 • Изпитване на „срам“ от страна на близките по отношение на психично болния човек или към хората с наркоманна зависимост;
 • Многократно съдействие от органите на реда и правораздавателните органи за принудително и задължително лечение на лица с психични заболявания и наркомании;
 • Лечение по спешност на хора с изразена психомоторна възбуда и агресия и прилагане на непривлекателни мерки за временно физическо ограничаване при спазване изискванията на Наредба № 1 от 28.06.2005 година на МЗ;
 • Постоянен натиск от близки на хора с деменции и възрастни хора със соматични страдания за прием в денонощните стационари без наличие на определените за лечение критерии.

ЦПЗ – Русе ЕООД е единствената структура в Русенска област, която приема денонощно спешни и неспешни пациенти с тежки психични увреждания, зависимости и деменции с психотични епизоди. Другото лечебно заведение, находящо се на територията на Русенска област – Държавната психиатрична болница в гр. Бяла, се различава от ЦПЗ – Русе ЕООД по:

 • Формата на собственост и управление;
 • Приема на пациенти за продължително лечение;
 • Приема на лица от различни области.
СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРУДНОСТИ:НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ:
Затруднения при прилагане на нормативната база,  касаеща дейностите по предоставяне на психиатрична помощ – начини на прием на пациенти, възможности за задължително и принудително лечение, ограничаване на психомоторната възбуда;Липса на законови възможности за контрол върху лечението и поведението на опасно боледуващи – невъзможност да се диспансеризира опасно боледуващ човек без негово желание;Неизползваемост на създадената при нас база данни поради липса на Единен национален регистърПредложения пред парламентарната комисия по здравеопазване за промени в Закона за здравето както по отношение на спешната психиатрична помощ, така за ограничаване рисковете за здравето и живота на пациентите и екипите.Създаване на правила относно опасно боледуващите и прилагане на оценка на риска!Създаване на Единен национален регистър на хора с тежки психични заболявания
Ограниченост на финансови и материални ресурсиНаличие на дейности, които са изцяло нефинансирани – сектор Спешна психиатрична помощ, Звено за извънболнична трудова и психосоциална рехабилитация;Фокусирано разходване на наличните ресурсиПоддържане на хигиената, реда и изработване на постелъчен инвентар чрез участие на потребители на услуги.Участие в нови проекти – в т.ч. за възобновяеми енергийни източници, за предоставяне на социални услуги и разширяване участието в международни клинични проучвания.Ангажиране на допълнителни източници чрез публично-частно партньорство с местни и международни НПО за финансиране на отделните дейности.
Неподготвеност на общността да интегрира пациентите. Социална стигма.Активно и постоянно действие за промяна на нагласите и осигуряване съдействието на община Русе, нестопански организации, бизнес структури и средства за масово осведомяване
Изградени навици за институционализам и хоспитализъм у някои пациентиРехабилитация, ресоциализация – в три основни области – обучение в социални умения, социално участие и професионално развитие чрез изгражадане на нови комплекси за предоставяне на социални услуги
Растящ брой желаещи за включване в трудова и психосоциална рехабилитация при ограничен брой и капацитет на програми за временна субсидирана заетост за лица с трайни психични заболяванияРазработване и внедряване на иновативан комплексо-интегративен  модел от здравни и социални услуги за лица с психични заболявания .
Липса на обособени отделения на територията на област Русе за възрастни хора с деменции и поведенчески проблеми.Създаване и функциониране на отделение по геронтопсихиатрия.

Постоянно расте броят на желаещите да бъдат включени в трудова рехабилитация, но ограниченият брой програми за временна субсидирана заетост за лица с трайни психични увреждания не позволява да бъдат обхванати всички нуждаещи се.

 • Кадрова политика

Комплексността и специфичността на психичните заболявания изискват кадрово обезпечаване и се осъществяват от висококвалифицирани мултидисциплинарни екипи, състоящи се от психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти и други хуманитарни специалисти.

Персоналът на ЦПЗ – Русе ЕООД към настоящия момент е общо 233 лица, в това число:

 • висш медицински персонал, в т.ч. и Управител – 19 лица, в т.ч. трима от тях са с по 2 специалности;
 • специалисти по здравни грижи – 82 лица;
 • друг персонал – 132 лица, в т.ч. ерготерапевти, кинезитерапевти, клинични психолози, съдебен психолог, логопед, социални работници, санитари, болногледачи, трудови рехабилитатори и помощен персонал

По програми за субсидиране временна заетост в ЦПЗ – Русе ЕООД към момента работят общо 8 лица.

Основата на кадровата стратегия на ЦПЗ – Русе ЕООД е свързана с принципа за подбор и заемане на длъжностите от кандидати, притежаващи необходимата квалификация.

 • Инвестиционен план.
  • Инвестиционен план за 2024 година :

3.1.1.  Основен ремонт на покривната конструкция на сградата на Диагностично-консултативен блок и Административно-стопански блок

3.1.2. Ремонтиране на сградния фонд, в който се предоставят социалните услуги.

 • Инвестиционен план за 2025 година :

3.2.1. Ремонт на всички денонощни стационарни отделения чрез цялостна подмяна на ВиК инсталациите, изкърпване, измазване и боядисване на болнични стаи, кабинети и манипулационни, санитарни възли и коридори.

3.2.2. Изграждане на отделение по геронтопсихиатрия чрез финансиране посредством участие в различни проекти и други източници на финансиране.

 • Инвестиционен план за 2026 година :

3.3.1. Изграждане на собствен фотоволтаичен парк за задоволяване на собствени енергийни нужди на ЦПЗ – Русе ЕООД.

3.3.2. Подмяна на обзавеждането и оборудването в помещенията, където се предоставят социални услуги по сключени договори с община Русе.

 • Прогнозна част

Изготвената прогноза на резултатите е направена въз основа на историческите данни за приходите от дейността на ЦПЗ – Русе ЕООД.

ПРОГНОЗА – в хил. лв.

ПриходиРазходиФинансов резултатИнвестиции
202420252026202420252026202420252026202420252026
800381558274799781518272642118255161
            

С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение, е необходимо съхранение на съществуващия персонал и привличане на нови високо – квалифицирани кадри.

Сложната и динамична геополитическа обстановка, разрастващите си в близост до нашите граници военни конфликти и свързаните с това очаквания в световен мащаб детерминират работата ни в условията на неопределеност и това значително затруднява предвижданията ни за развитие на ЦПЗ – Русе ЕООД през прогнозния времеви интервал. Прогнозните данни в приложената таблица за периода 2021 – 2023 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за предходния тригодишен период, като е отчетено и влиянието на инфлационните процеси и са лимитирани приходите и съответстващите им разходи чрез съобразяване с настоящата ни материална база и използваемостта на капацитета на лечебното ни заведение. Приложили сме оптимистичен вариант, въпреки непрестанно проявяващите се негативно действащи фактори в сферата на здравеопазването. Нашите очаквания за повишаване на приходите по действащата понастоящем Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването през периода са свързани с факта, че имаме защитено най-високото трето ниво на компетентност за всичките ни структури – стационарни отделения, за което е предвидено съответстващото по-високо ниво на заплащане на основните медицински дейности. Реализирана е част от очакванията ни – променена е основата на изчисления на извършените и подлежащи на заплащане дейности в областта на психичното здраве, макар и с недостатъчен размер за покриване на всички присъщо необходими разходи.

Предвижданото увеличение на разходите за възнаграждения и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя е съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване”. Другите елементи на разходната част са съобразени, доколкото това е възможно, с текущите цени и очакванията за евентуалното им нарастване през прогнозирания период.

Рискови категории и фактори, които биха могли да окажат влияние върху изпълнението на бизнес програмата :

 1. Риск за репутацията – Нарастване броя на лицата с противообществени прояви и свързаните с това негативни нагласи сред обществеността.
 2. Оперативен риск, свързан с :
 3. Текучество на персонала, в т.ч. намаляване броя на специалистите по здравни грижи – медицински сестри и лекарски асистенти под минималните нива съгласно медицинските стандарти за осъществяване на дейността.
 4. Финансов риск – Намаление на темпа на нарастване на приходите и изоставането му спрямо официалната и реална инфлация

Настоящата бизнес програма отразява виждането на ръководството на ЦПЗ – Русе ЕООД за развитието на дружеството през периода 2024 г. – 2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)