Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 570 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
§2501 „Държавни такси за административни и други услуги и дейности“ +30лв.
РИМ-Русе +30лв.
Всичко приходи държавна дейност: +30лв.
Всичко приходи по бюджета: +30лв.
ІІ. Разходи – държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
§1020 „Външни услуги“ -16 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатична система“ 5 бр. +16 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ – РИМ – Русе
§1015 „Материали“ +30лв.
Всичко за дейност: +30лв.
Всичко за функция: +30лв.
Всичко разходи държавни дейности: +30лв.
ІІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни дейности“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „NAS устройство за съхраняване на данни“ 1бр. -1 400лв.
Обект „Дисково мрежово устройство“ 1бр. +3 102лв.
Всичко за дейност: +1 702лв.
Всичко за функция: +1 702лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Възстановяване на водосток в кв. Гагаля, с. Николово, община Русе на общински път RSE 1130 Русе-Николово-Юделник“ -1 702лв.
Всичко за дейност: -1 702лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“, цялостно проектиране от ул. „Тулча“ до кръстовище с бул. „Липник“ /до КАТ/ и СМР, СН,АН от ул. „Тулча“ до ул. „Иван Ведър“ включително и кръстовището с ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ -88 000лв.
Всичко за дейност: -88 000лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ -30 000лв.
Всичко за дейност: -30 000лв.
Всичко за функция: -119 702лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ +11 000лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Основен ремонт и укрепване на подпорни стени към съоръжение /приемник/ за дъждовни води на канал – помпена станция „Ялта“ в УПИ І 5095 – за спортен комплекс, кв.48, по плана на гр. Русе-втори етап, подетап ІІІ-ІV“ +88 000лв.
Всичко за дейност: +99 000лв.
Всичко за дейност: +99 000лв.
Всичко за функция: +99 000лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“
§1030 „Текущ ремонт“ +30 000лв.
Всичко за дейност: +30 000лв.
Всичко за функция: +30 000лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -11 000лв.
Всичко за дейност: -11 000лв.
Всичко за функция: -11 000лв.
Всичко разходи местни дейности: 0лв.
Всичко разходи по бюджета +30лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)