Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 570

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 570
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, искане вх.№ ОС04/9/30.03.2009г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр.Русе, ж.к.”Чародейка-Г-север”, представляващ УПИ V-184-ПП, кв.599.2 /поземлен имот с идентификатор 63427.6.95/ с площ 717 кв.м., предмет на АОС № 3982/17.03.2003г., при начална тръжна цена 112 360 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.