Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 571 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В глава трета, в чл. 59, ал. 1, т. 26 текстът се изменя и придобива следната редакция: “Участие в национални и международни прояви, организирани със съдействието на Община Русе“:
26.1. Международен турнир по спортни танци – 20,00 лв. двойка.
26.2. Международен конкурс за естрадна песен “Северно сияние”:
§ 2. Чл.59, ал.1, т.26.1. и т.26.2. се отменят.
§ 3. В глава трета, в чл. 59 се допълва нова т. 26.3 със следния текст“ „Международен младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“:
а) състав от 15 до 30 участника – 120.00 лв. /без ДДС/;
б) състав от 31 до 50 участника – 180.00 лв. /без ДДС/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)