Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 571 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 56а, ал. 2 от ЗУТ, чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе е, със следното съдържание:

 • Член 10 от наредбата се отменя.
 • Чл. 11, ал.1 се изменя така:

„Подробните схеми за поставяне на преместваеми обекти се изготвят по искане на възложителя – физическо или юридическо лице, или при възлагане от Кмета на Общината и се одобряват се от Главния архитект в едномесечен срок от датата на внасянето им,  след съгласуване с Дирекция ”Управление на собствеността ”/УС/.

 • В чл.15, ал.1, т.12  вместо „Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването“ да се чете „Наредба № рд-02-20-2 от 26.01.2021г. издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“
 • Алинея 2 на член 17 придобива следната редакция: „Стоките и услугите по т. 1, 6, 9, 11,12 и 14 се предлагат задължително само в павилиони, а тези по т.15  в мобилни фургони или в търговските обекти.“
 • Чл. 20, ал. 1 придобива следната редакция:

„За преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности се издава разрешение за поставяне въз основа на подробна схема по чл.7, ал.1, т.3 и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта.“

 • В член 22 се правят следните изменения и допълнения:
 • В алинея 2 вместо „…върху магнитен носител…“ става „… в цифров вид“;
 • Създава се нова алинея 3 със следния текст „При представяне на схемите по алинея 2 за одобряване, същите се предават на хартиен и електронен носител“
 • Чл.24, ал.1 придобива следната редакция:

„Поставяне на преместваеми обекти върху държавни или общински терени се извършва въз основа на разрешение за поставяне за срока на наемния договор, въз основа на подробна схема, в съответствие със схемата на съответната зона, ако има одобрена такава, респ. на общата схема, както и на изискванията на чл.15 от настоящата наредба. В терени частна собственост преместваемите обекти се разполагат при спазване изискванията на чл.15 от настоящата наредба въз основа на разрешение за поставяне, чиито срок е в рамките на срока на наемния договор, респ. за срока на даденото съгласие за поставяне, а в случай, че поставянето в частен имот се извършва от собственик разрешението за поставяне се издава без срок.“

 • В чл. 24, ал. 3, т. 2 след думите „писмен договор“ се добавя израза „за наем“.
 • Чл.25, ал.1, т.3 придобива следната редакция:

„документ за собственост, договор за наем със собственика на имота и/или съгласие от собственика/съсобственика/ на имота с посочен срок за който се предоставя.“

 • Алинея 4 на чл. 25 се отменя.
 • Създава се нов чл. 25а със следното съдържание:  
  • Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръженията, посочени в чл. 13, ал. 2 от Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
  • Използването на терените по ал. 1 се разрешава от Кмета на общината или оправомощено от него лице.
  • Издадените разрешения се вписват от опредлено от кмета длъжностно лице в Информационен масив по чл. 3, т. 2 от Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
  • Заинтересованите лица подават искане до кмета на общината за разрешение за ползване на място по образец (Приложение 4). Към искането се прилагат:
   • Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност /Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Русе (при търговия с храни), Доклад и/или Сертификат за контрол на съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на детски клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения), Сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни) и други/;
   • Подробна схема за разполагане на обекта, съгласувана по реда на тази наредба;
   • Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе;
   • Разрешение за поставяне, издадено по реда на настоящата наредба – за обектите по чл. 13, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 и 15  от Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
   • Пълномощно, когато искането не се подава лично от лицето, което иска разрешението или от законният му представител.
  • За ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, за организиране на събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, се подава искане до кмета на общината или упълномощено от него лице, към което се прилагат копия от документите по алинея 4.
  • Разрешението за ползване се издава в 2 (два) екземпляра – Приложение 5, неразделна част от настоящата наредба, в 7-дневен срок, след получаване на изискуемите документи“. Първият екземпляр се предоставя на лицето, а вторият се прикрепва към досието и се съхранява в Общината.
  • В разрешението се посочва – дейността, за която е разрешено ползването, часовия интервал и дните от седмицата, за които се разрешава ползването и срокът, за който се издава разрешението.
  • По отношение на дължимите такси за ползване на терена се прилагат разпоредбите на Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.       
 • Чл. 28, ал. 1 се изменя така:  

„Други елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са изброените в правната норма на чл.56, ал.10 ЗУТ.“      

 • чл. 28, ал. 3 се изменя така:

„Разрешение за поставяне на елементите по чл.28, ал.1 се издава само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда, предвиден за преместваеми обекти или на скица с указан начин на поставяне.Разрешението за поставяне може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.“

 • В чл. 30, ал. 2 думите „…съгласно Приложение № 1“ се заличават.
 • Чл. 31, ал. 1, т.6 се изменя така: „Афишна колона” и „Информационно табло” са рекламно-информационни съоръжения върху които се разлепват съобщения, информиращи обществеността за предстоящи културни, спортни, хуманитарни и други обществени мероприятия, както и съобщения на гражданите.
 • В чл. 31, ал. 1, т.6.1 и 6.2 се отменят.
 • Чл. 33, ал.4 придобива следната редакция: „Разполагането на РИЕ по павилионите се разрешава само на определените за това места по одобрения проект и са с максимална площ общо до 2 кв.м.“
 • Чл. 34, ал. 1 придобива следната редакция : „Разрешение за поставяне на рекламно-информационните елементи върху държавни, общински или частни имоти се издава въз основа на схема за поставяне.“
 • Чл. 34, ал. 3 придобива следната редакция: „Общата схема по чл.7, ал.1 и общите схеми на зони по чл.7, ал.2 се разглеждат от разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията, чиито състав се определя със заповед на кмета на общината.“
 • В чл. 68 се правят следните изменения и се добавят нови алинеи, както следва:
 • Ал. 1 се изменя така: (1) „Разлепването на съобщения се извършва върху рекламно-информационни съоръжения – афишните колони и обществените информационни табла, разположени единствено за тази цел на територията на Община Русе.“
 • Ал. 3 става алинея (7) и текстът се променя така следния: (7) „Забранява се разлепването на съобщения /афиши, плакати, листовки, некролози и обяви/ по стълбовете на уличното осветление, електропреносната, електроразпределителна и контактната мрежа /на масовия градски транспорт/, контейнерите за събиране на битови отпадъци, фасади на сгради, огради, върху дървета и едроразмерна растителност, както и на всякакви други непредвидени за целта места, извън разрешените места“.
 • Създават се  нови алинеи 3,4 ,5, 6, 8 и 9 със следното съдържание:

„(3) Съобщения са всички видове афиши, плакати, постери, листовки и обяви, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, хуманитарни и други прояви, както и за предоставяне на стоки и услуги, и извършването на други дейности. Съобщенията трябва да съдържат информация за наименованието на търговеца, възложил изработването на съобщението.

(4)Съобщенията се поставят само на определените за това места – афишни колони и обществени информационни табла.

(5)Местата за разполагане на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Русе.

(6) На едно информационно табло и афишна колона не могат да бъдат поставени повече от 2 /две/ съобщения, с размери до 50/70 см. или не повече от 1 /едно/ съобщение, с размери до 100/70 см., които информират за едни и същи стоки и услуги, мероприятия или дейност на едно и също юридическо или физическо лице. При надвишаване на горепосочения брой, върху съобщенията могат да се поставят съобщения за други мероприятия при спазване на посочените размери и брой .

(8) При разполагането на съобщенията не трябва да се закриват други съобщения, преди завършване на проявата, за която съобщават.

(9) Възложители, организатори и изпълнители на мероприятие /дейност/, за което съобщението информира, са длъжни да премахнат съобщението и да приведат обекта /мястото/ в първоначален вид, при условие, че съобщението не е поставено на определените за това места.“

 • В чл. 82, ал. 1 се правят следните изменения:
 • След думите „по чл. 56, ал. 1“ се добавя „…, чл. 56а …“
 • В т. 2, 3, 6 и 9 след думите „разрешение за поставяне“ се добавя „…или разрешение за ползване на място на открито.“
 • Чл. 82, ал. 2 се изменя както следва:

„Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт съставен от лицата по чл. 223, ал. 2 ЗУТ, а за обектите по чл. 25а от наредбата – от служителите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” или от СЗ „КООРС“.

 • чл. 83, ал.1 се изменя така:

„За нарушения по тази наредба на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на отдел „Строителен контрол” , звено „КООРС” или от  служителите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”. при Община Русе. Кметът на общината или негов заместник издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци /ЕТ/ и юридически лица – имуществена санкция.

 • В чл.85 ал. 1, 2 и 3 се изменят както следва:

„(1)  За  извършване на дейност по чл.25а без разрешение от Кмета или в нарушение на издаденото разрешение се налагат на физическите лица в размер от 200 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 500 лв. до 10 000 лв.

„(2)Актовете по установяване на административни нарушения по чл.85, ал.1 се съставят от служители на звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” и други упълномощени от кмета служители от общинската администрация .

„(3)Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.

 • В чл. 85 се създават нови ал. 5 и 6:

(5) „За поставяне на съобщения /афиши, плакати, постери и обяви./ в нарушение на чл. 68, ал .6 и ал .7 се налага глоба от 100 лв. до 500 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лв. за юридически лица. “

(6) „Ако лицата, поставили съобщенията /афиши, плакати, постери, листовки и обяви./ в нарушение на чл. 68, ал. 6 и 7 са неизвестни, глобата се налага на лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира, възложителите и/или организаторите на мероприятието (дейността).”

 • В Приложение 1, раздел ІІ. ,т. 1, подточка 1.1 се изменя, както следва:

„1.1.“ ситуационно решение в М1:500 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта  в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.“

 • В Приложение 2, раздел ІІ. ,т. 1, подточка 1.1 се изменя така: „1.1. ситуационно решение в М1:500 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта  в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти поставяне за срок от 1/една/ година.“
 • Създава се ново Приложение 4, както следва:

Приложение 4

До 

Кмета на Община Русе

И   С   К   А  Н   Е

по чл.25а, ал. 4 от Наредба № 7 за реда  и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

                        от______________________________________________________________

             /име на лицето/

_________________________

/ посочване на ЕГН, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която търговецът е установен/

___________________________________________________________________________

/адрес и телефон за контакт/

            Господин Кмет,

            Моля да ми бъде разрешена следната търговската дейност на открито:____________________________________________________________________

/посочва се вид на търговската дейност/

на:___________________________________________________________________________

/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/

По ул._____________________________________________________________________

/посочва се точното място на нестационарния обект/

пред обект стопанисван от :

_______________________________________________________

/наименование на фирмата/

работно време: от _________________________ч. до ___________________________ч.

дата на започване : 

___________________________________________________________

Прилагам копия от следните документи:

1. Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица които не са регистрирани в Търговския регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз __________________________________________________ .

2. Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност (Удостоверение за регистрация на временен обект от ОДБХ-Русе /при търговия с храни/; Доклад и/или Сертификат за контрол на съответствията от акредитиран орган за контрол /при предоставяне за ползване на детски клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения; сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител, при предоставяне за ползване на вело-рикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни/ и други).

3. Схема за разполагане на обектите, съгласувана по реда на Наредба № 7 на Общински съвет Русе;

4. Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе _________________/________________________;

5. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото или юридическото лице, което ще ползва терена.

гр. Русе, _____________ г.                                                С уважение:

                                                                                                                 /подпис и печат/

 • Създава се ново Приложение 5, както следва:

Приложение 5

О    Б    Щ    И    Н    А    –    Р    У    С    Е

Р  А  З  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№_________

Русе,_____________/________ г.

по чл.25а, ал. 6 от Наредба № 7 за реда  и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

Р  А   З   Р   Е   Ш   А   В   А   М

ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

Вид дейност: __________________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________________

Стопанисван от :  _______________________________________________________________

Срок на валидност :______________________________________________________________

Платена такса : документ №/дата _____________________/_________________________________

На открито се извършва : __________________________________________________________

____________________________________________________________________

На площ / брой съоръжения/:______________________________________________________

Работно време: от__________________________ часа до __________________________ часа

Разрешението да се носи винаги в оригинал от търговеца, работещ на обекта.

                                                                                     Длъжностно лице: _____________                   

                                                                                                           /подпис и печат/

ПРОДЪЛЖЕНИЯ
ДОКУМЕНТ №/ ДАТАСУМА, ЛВ / ПЛОЩ,КВ.М./БР. СЪОРЪЖИНИЯ/ВАЛИДНО ОТ/ДО  ПОДПИС И ПЕЧАТ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Навсякъде в текста на Наредбата думите „Дирекция ИУС“ се заменят с „Дирекция „Управление на собствеността““ или съответно „Дирекция УС“   
 • Навсякъде в текста на Наредбата думите Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”и „Дирекция УТКС“ се заменят с Дирекция „Инвестиционно проектиране устройство и кадастър“ или съответно с Дирекция „ИПУК“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе чл. 59, ал. 1, т. 44.2, буква „З“ се изменя както следва:

„з). Разлепване на афиши:

 • до  50 бр. – 1,10 лв. /бр.
  • до 100 бр. – 0,50 лв./бр.“
 • С приемането на настоящата наредба се отменят чл. 15, чл.16, чл. 17, чл.18 и чл. 19 и Приложения № 2 и 3 от Наредба №5 търговската дейност на територията на Община Русе.
 • Издадените до приемането на тази наредба разрешения за ползване на място на открито върху общински терен по реда на отменените разпоредби от Наредба 5 за търговската дейност на територията на Община Русе запазват действието си до 31.12.2021 г.“

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)