Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 571 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 -2015 г.), Общинският съвет реши:

1. Общински съвет – Русе като отчита необходимостта от разкриване на три център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет по 14 места дава съгласие Община Русе да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността.
2. Община Русе да продължи предоставянето на услугите за срок не по-малък от 5 години от разкриването им.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изготви проектно предложение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12. Формулярът за кандидатстване по проекта да бъде внесен в Агенцията за социално подпомагане в срок до 10.05.2013 г., 17.00 ч. местно време.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)