Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 571

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 571
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и 2 от ЗОС и чл. 36, ал.1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет РЕШИ :

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за класиране на оферти за учредяване на отстъпено право на строеж за имота по Акт за ЧОС № 4656/15.06.2006г. като цената или част от нея бъде заплатена с части от бъдещото застрояване на терена, осигуряващи задоволяване на значими обществени потребности.
2. В конкурсните изисквания към офертите по т.1 да се заложат следните параметри:
2.1. минимум 20 % от бъдещата РЗП в завършен вид, която да получи Община Русе;
2.2. максимален срок за изпълнение на строителството – 3 години след получаване на разрешението за строеж;
2.3. предвидените площи за Община Русе да са предназначени за задоволяване на значими обществени потребности – младежки и спортно развлекателен комплекс;
2.4. застрояването да съответства на изискванията на Общия градоустройствен план за тази територия, в т.ч.: общодостъпно озеленяване – 20%, плътност на застрояване – 80%, интензивност на застрояването – 5.0 (до 72 000 кв.м. надземна РЗП), озеленяване – 15% и неограничена етажност;
2.5. предоставяне на надеждна гаранция за изпълнение на договорните ангажименти от страна на партньора.
3. Критериите за оценка на офертите по т.1 следва да включват:
3.1. големина на квадратурата, която ще получи общината;
3.2. степен на задоволяване на значими обществени потребности в предоставените площи;
3.3. архитектурни достойнства на проекта;
3.4. срок за завършване на строителството;
3.5. други материални ползи, които ще получи общината;
3.6. опит на инвеститора в изграждането на подобни обекти.
4. Определя заданието за строителство на застрояването в полза на Община Русе, с което ще бъде заплатено отстъпеното право на строеж за терена, съгласно Приложение № 1.
5. Възлага на кмета на Община Русе да подготви и проведе конкурса и да предложи на Общинския съвет класираната на първо място оферта за утвърждаване.
6. В комисията за провеждането на конкурса да бъдат включени трима представители на администрацията и шест общински съветници, предложени от Председателския съвет.
7. Задължава Кмета на Община Русе да разработи комуникационно-транспортен план за квартал № 300, с който да се осигури пешеходна и визуална връзка към река Дунав преди провеждане на конкурса за ЧОИС за имота по АОС 4656/15.06.2006 г.