Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 572 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал.2 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:
І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§. 1. Чл. 59, ал. 1, т. 55 се отменя.
§. 2. Чл. 59, ал. 1, т. 56 се отменя.
§. 3. Чл. 59, ал. 1, т. 57, б. „б“ се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)