Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 572 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи“

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе                                                 +1 000лв.                                                              

Всичко приходи държавни дейности:                                                                  +1 000лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

ДГ „Радост“

§0551 „ Осигурителни вноски от работодател за Държавно

Обществено осигуряване“ ДГ „Радост“                                                                  -24 540лв.

ДГ „Звездица“                                                                                                         

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                             0лв.

Обект „Лаптоп – 2 бр. за ДГ Звездица“

/било:1800лв.;става:3200/                                                                                           +1400лв.

Обект „Компютри – 2 бр. за ДГ Звездица“ /било 3200лв. става 1800лв./               -1400лв.

ДГ „Радост“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +24 540лв.

Обект „Газифициране на ДГ „Радост“ – филиал ул. Батак №4“

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”

§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала

по извънтрудови правоотношения“ АЕГ „Гео Милев“ – Русе                               +1 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +1 000лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи  в детска градина“

§ 5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                           -200 000лв.

Обект „ Детски площадки в Детска ясла 1, Детска ясла 15, Детска ясла 4

и Детска ясла 5 в град Русе“ – 200 000лв.   

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                +200 000лв.

Обект „Детска площадка в Детска ясла 1“    + 50000лв.

Обект „Детска площадка в Детска ясла 4“    + 50000лв.

Обект „Детска площадка в Детска ясла 5“    + 50000лв.

Обект „Детска площадка в Детска ясла 15“  + 50000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“

§0201 „Други възнаграждения и плащания за персонала за

нещатен персонал нает по трудови правоотношения“                                         – 25 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 + 25 000лв.

Обект „Изграждане на газова и отоплителна инсталация в сградата

 на ул. Котовск №1, ет.5 “ +25000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавни дейности:                                                                    +1 000лв.

III.Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

ДГ „Слънце“

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                – 2 600лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                       + 2 600лв.

Обект „Преносими компютри /лаптопи/ 2 бр. за ДГ Слънце“+2600лв.

Всичко за дейност:                                                                                                0лв. Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

ОП „Комунални дейности“ – Русе

§1015 „Материали“                                                                                                  – 90 500лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 + 90 500лв.

Обект „Изграждане на газова и отоплителна инсталация в сградата

на ул. Котовск №1, ет.6“ +56000лв.

Обект „Система за видеонаблюдение и контрол

за ОП Комунални дейности“ +34500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 623 „Чистота“

Кметство Николово

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          – 6 960лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   + 6 960лв.

Обект „Тракторна косачка за км. Николово“ 1бр. +6960лв

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.                                                                                                

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)