Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 573 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 НАРЕДБА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА”

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“, както и управлението, финансирането, настаняването, контрола и мониторинга на услугата и имотите, в които се предоставя тя.

Чл. 2. Специфичните правила по отношение на ползване на социалната услуга „Социални жилища“ от лица и семейства са предмет на настоящата наредба, съгласно Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

Чл. 3. (1) Управлението, финансирането, настаняването, контролът и мониторингът на социалната услуга „Социални жилища“ и имотите, в които се предоставя тя, се осъществява от Община Русе в съответствие с настоящата наредба.
(2) Целта на управлението на социалните жилища е да се следва десеграционния характер на модела на социалното жилище, чието физическо местонахождение осигурява пространствена интеграция на маргинализираните групи в обществото на територията на община Русе и да не се допуска допринасяне на тяхната сегрегация, изолация и изключване.

Чл. 4. (1) Дейността по предоставяне на социалната услуга „социално жилище” представлява услуга от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно приложното поле на чл. 2, параграф 1, б. „в“ на Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г.
(2) Предоставянето на социални жилища представлява социална услуга, която по смисъла на чл. 18, ал.1, т.2 и чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане се предоставя от Община Русе и се управлява от Кмета на Общината.
(3) Мерките за социално приобщаване на ползвателите на социални жилища се регламентират като социален пакет, включващ социални клаузи.
(4) Вътрешните правила за ползване на социалната услуга „Социални жилища” се определят от кмета на Община Русе и могат да се променят съобразно потребностите в общината.
(5) Срокът на възлагане на управлението на услугата от общ икономически интерес е съгласно действащото законодателство.
(6) Социалната услуга „Социални жилища” ще се предоставя в имотите, изградени в изпълнение на проекта на Община Русе по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

Глава втора
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Чл. 5. Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе.

Чл. 6. (1) Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за ползване от следните целеви групи:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, а именно: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:
1.1. Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;
1.2. Нямат обичайно място за пребиваване, които използват за нощуване като приюти или други услуги за временно настаняване;
1.3. Обитават жилище, което не отговаря на законовоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;
1.4. Обитават жилище, което не е електрифицирано или нямат достъп до питейна вода или канализация и др.;
1.5. Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:
а) за едночленно семейство –1 стая;
б) за двучленно и тричленно семейство –2 стаи;
в) за четиричленно семейство –3 стаи;
г) за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член семейството.
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване – лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.
(2) Лицата по ал.1 следва да отговарят и на общите условия по член 9 на настоящата наредба.

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА”

Чл. 7. Желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища” се вписват в специален регистър.

Чл. 8. При ползване на социалната услуга „Социални жилища” потребителите се настаняват както следва:
1. В тристайни апартаменти – четиричленни и по-големи семейства.
2. В двустайни апартаменти – тричленни семейства.
3. В едностайни апартаменти – едно и двучленни семейства.

Чл. 9. (1) Право да кандидатстват за ползване на социалната услуга „Социални жилища” по чл. 5 от настоящата наредба, имат български граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;
2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;
3. не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните пет години преди подаването на заявлението;
4. не притежават моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори и други недвижими нежилищни имоти;
5. имат доход на член от семейството минимум двукратния размер и максимум четирикратния размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет месечно през последните дванадесет месеца, с изключение на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от настоящата наредба;
6. имат настоящ адрес в община Русе през последната година преди подаване на заявлението;
7. не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаването на жилището;
8. не обитават общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество, в което работят.
(2) На условията по ал. 1 трябва да отговарят и членовете на цялото семейство.
(3) Обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и ал. 2 се установяват:
1. с подписана Декларация на кандидатите;
2. с представени към Декларацията служебни документи.
(4) От регистъра се заличават лица, които имат непогасени задължения към общината или държавата.

Чл. 10. Семействата или домакинствата подават Заявление и Декларация (по образец, съгласно Приложения № 1 и 2) в общинската администрация. Заявлението се завежда с входящ номер.

Чл. 11. (1) Кметът на Общината назначава Комисия за разглеждане на подадените заявления и регистриране на кандидатите в регистъра по чл. 7 и сключване на договори с желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища“.
(2) В комисията се включват служители от общинската администрация, (експерти по жилищна политика, общинска собственост и социални дейности, технически специалист, юристи и др.) и представители на социални институции и ведомства при необходимост.
(3) Кметът на Общината определя и утвърждава Правила за работата на комисията по ал. 1.
(4) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените заявления и декларации и взема решение за регистриране или за отказ за регистриране в регистъра на желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища“.
(5) При наличие на свободни социални жилища, комисията взема решение за сключване на договор с кандидата за ползване на услугата „Социални жилища“. В случай че кандидатите са повече от свободните жилища, договори се сключват по реда на вписване в регистъра до изчерпване на свободните жилища.

Чл. 12. (1) Ползването на социалната услуга „Социални жилища“ се извършва въз основа на договор, сключен с Кмета на Община Русе за период от 1 (една) година, с възможност за удължаване на срока, но за не повече от 3 (три) години, считано към датата на сключване на първия договор.

Чл. 13.(1) Гражданите, ползващи социалната услуга и желаещи да удължат срока на договора с още една година, в едномесечен срок преди неговото изтичане, подават пред общинска администрация заявление и декларация за обстоятелствата по чл. 6 и чл. 9.
(2) В случай, че се констатира отрицателна предпоставка за ползване на услугата, срокът на договора не се удължава.

Глава четвърта
СОЦИАЛЕН ПАКЕТ. СОЦИАЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 14 (1). Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 6 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. Да имат мотивация за работа:
а) Да са търсили активно работа през последните 6 месеца, считано към датата на подаване на заявлението за ползване на социалната услуга „Социално жилище“, освен в изключителни случаи, касаещи здравословното им състояние;
б) Да не са отказвали предлагана работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и др. обучителни курсове, предлагани, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други донори през последните 6 месеца;
2. Да имат мотивация за образование:
а) Лицата над 16 годишна възраст да имат завършена образователна степен не по-ниска от начален етап на основно образование или да са включени в курсове по ограмотяване, или да са записани в училищни институции за вечерна/самостоятелна форма на обучение за повишаване образователното ниво;
в) Децата/лицата под 16 годишна възраст да посещават редовно детските и учебни заведения.
(2) Обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 се установяват:
1. по т. 1 – с удостоверение от Бюрото по труда
2. по т. 2 – с удостоверение от детските/учебни заведения за редовно посещение на децата до 16 години и диплома за завършено образование
(3) Изискванията по ал. 1 не касаят лицата на пенсионна възраст.
(4) Лицата, посочили неверни данни или несъобщили в Декларациите съответните изисквания и условия по обстоятелствата на ал. 1, носят наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс и се заличават от регистъра за срок от три години.

Чл. 15. (1) Въз основа на издадена заповед от Кмета на Община Русе се сключва договор за ползване на социалната услуга „социални жилища“, в който се определят като минимум условията на всички конкретни права и задължения, които ще имат потребителите на социалната услуга с въведени специални социални клаузи, свързани със социалния пакет, съгласно конкретните им нужди:
1. Посещение на образователна институция от децата в училищна възраст;
2. Включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;
3. Включване в програми за социална интеграция;
4. Лицата да имат избран личен лекар, да се задължат родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;
5. Мерки за десегрегация и други.
(2) При промяна на броя на членовете на семейството/домакинството след подадено заявление, по предложение на комисията по чл. 11, кметът на общината издава заповед за преместване в друго жилище, съгласно установените норми по чл. 8, в случай че към момента е налице свободно такова.

Чл. 16. Договорните взаимоотношения се прекратяват въз основа на следните основания:
1. Отпадане на основание за ползване на социалната услуга;
2. С изтичане срока на договора;
3. При неплащане на таксата за ползване на социалната услуга в период от два месеца;
4. При отказ или неучастие в предложените програми по социалните мерки по чл. 14, ал. 1, констатирано с протокол на Комисията за контрол и мониторинг, или неизпълнение на друго задължение по договора;
5. С 10-дневно предизвестие;
6. По взаимно съгласие.

Глава пета
КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

Чл. 17. (1) Кметът на Общината назначава по утвърдена процедура Комисия за мониторинг и контрол на социалната услуга „Социално жилище“.
(2) Комисията по ал.1 изготвя Методология на мерките за социално приобщаване, която включва изискванията на ОПРР за образование, заетост, обучение, здравеопазване и др. на потребителите на услугата „Социални жилища“.
(3) Мониторингът и контролът се осъществява в ежемесечни проверки от Комисията по ал. 1 на потребителите на услугата.
(4) За всяка проверка на място се изготвя протокол за проверка на място от Комисията и се представя становище за състоянието на социалното жилище и за начина на неговото стопанисване от потребителите на услугата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Разпоредбите по Наредбата влизат в сила на 01.07.2019 г.
&2. Неразделна част от Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“, са Приложение № 1 и Приложение № 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение  № 1
 
 
До
Кмета
на Община РУСЕ
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………..………………………………………..
Настоящ адрес ……………………………………………….…………………………..
Постоянен адрес …………………………………………………………………………….
 
Господин / Госпожо ………….……………,
 
На основание чл. 6 и чл. 9 от Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“ моля да бъда включен/а в  регистъра на желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища”.
            Към заявлението прилагам следните документи:
1. Справка от Агенция по вписванията относно това, че лицето и членовете на семейството/домакинството му не притежават и не са прехвърляли недвижими имоти през последните пет години;
2. Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца;
3.   Документ, удостоверяващ регистрация като безработен;
4.   Документ от ТЕЛК, заверен към датата на подаване на заявлението;
5.  Удостоверение от детските/учебни заведения за редовно посещение на децата до 16 години и диплома за завършено образование.
 
 
Дата ………………..                                                С уважение:…………………………..
                                                                                           /…………………………………../ 
 
 
Приложение  2
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 10 от НАРЕДБА за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“ на територията на община Русе
 
Подписаният ……….…………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
 
Настоящ адрес: ……………………………………………………………………………….
 
ДЕКЛАРИРАМ/Е:
 
I.              Гражданско и семейно положение: ………………………………………………
/посочва се, какво е/
№ по
ред
Име, презиме и фамилия на всички
членове на семейството /домакинството
ЕГН
Родствена
връзка
Образование
Настоящ адрес на територията
на община Русе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.           Имотно състояние на семейството/домакинството
Аз/Ние членовете на семейството ми/ни:
1. не притежавам/е жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;
2. не притежавам/е незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;
3. не съм/сме отчуждавал/и имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните пет години преди подаването на заявлението; 
4. не притежавам/е моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори и други недвижими нежилищни имоти;
5. имам/е настоящ адрес в Община Русе през последната година преди подаване на заявлението;
6. не съм/сме се самонастанявал/и в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред през последните 10 години;
7. не обитавам/е общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество, в което работя.
 
 
III.        Доходи
Общ годишен доход на семейството/домакинството
1.      От трудово възнаграждение                              – общо …………….…………… лева
2.      От пенсия                                                            – общо ………………………… лева
3.      Други /хонорари, търговска и стопанска
 дейност, наеми, ренти, суми по договори и др./  – общо …………………………. лева
4. От налични парични средства по влогове и дивиденти……………………….. лева
 
IV.        Жилищно състояние на семейството:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
V. Социални клаузи.
А. Мотивация за работа:
1. През последните 12 месеца в периода ……………….. съм/сме; не съм/не сме/вярното се подчертава/ търсили активно работа,
/Периодът се счита към датата на подаване на заявлението за ползване на социалната услуга, освен в изключителни случаи, касаещи здравословното състояние/
 
2. Приемал/и съм/сме; отказвал/ли съм/сме предлагана работа или включване в обучение/вярното се подчертава/ за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и др. обучителни курсове, предлагани, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други донори през последните 6 месеца.
 
Б. Мотивация за образование:
1. Лицата над 16 годишна възраст в семейството ми имат/нямат /вярното се подчертава/ завършена образователна степен не по-ниска от начално ниво на основно образование или са включени в курсове по ограмотяване, или са записани в училищни институции за вечерна/самостоятелна форма на обучение за повишаване образователното ниво.
 
2. Лицата под 16 годишна възраст в семейството ми посещават/не посещават/вярното се подчертава/ редовно детските и учебни заведения поради следните причини: ……………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Към обстоятелствата по т. А 1 и 2 и т. Б 1 и 2 се прилагат удостоверение от Бюрото по труда и удостоверение от детските/учебни заведения за редовно посещение на децата до 16 години.
Изискванията по т.А 1 и 2 и т.Б 1 и 2 не касаят лицата на пенсионна възраст.
Известно ми/ни е, че за декларирани от мен/нас неверни данни нося/носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и ще бъда/ем изключен/и от регистъра  за срок от 5 години.
Декларацията се подписва от всички пълнолетни членове на семейството.
 
Декларатори:
1.                  ……………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия/
ЕГН ………………………
л. к. № …………………… издадена на ………………………..
от МВР ……………………………………
Дата………………………………………….
  Подпис…………………………………….
 
2.                  ……………….…………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия/
ЕГН ………………………
л. к. № …………………… издадена на ………………………..
от МВР ……………………………………
Дата………………………………………….
  Подпис …………………………………….