Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 573 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, т. 1 от Постановление №408 от 23.12.2020 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/09.03.2021г., както следва:

Чл. 37, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност

Дирекция „Хуманитарни дейности“

Отдел „Образование, спорт и младежки дейности“

Отпадат:

1. Таня Венелинова Тодорова – началник отдел

2. Сашо Георгиев Щерев – главен експерт

3. Даяна Бисерова Петрова – инспектор

4. Юлияна Йорданова Джорова – старши експерт

5. Зорница Цанкова Цанкова – старши експерт

6. Деян Огнянов Димитров – специалист

7. Лачезар Тодоров Иванов – младши експерт

8. Пенка Стефкова Стоименова – старши експерт

ОУ „Отец Паисий“

Отпадат:

1. Иваничка Иванова Денева – домакин

Английска гимназия  „Гео Милев“

Отпадат:

1. Кремена Божидарова Василева – главен счетоводител

2. Септемврийка Петрова Петрова – касиер

СУ „Христо Ботев“

Отпадат:

1. Валентина Колева Георгиева – касиер – домакин

2. Надежда Петкова Раднева – главен счетоводител

СУ „Възраждане“

Отпадат:

1. Елка Стоянова Георгиева – главен счетоводител

2. Галина Иванова Денева – касиер – домакин

ОУ „Иван Вазов“

Отпадат:

1. Десислава Валериева Паспалева – домакин

ОУ „Любен Каравелов“

Отпадат:

1. Силвия Димитрова Крумова – главен счетоводител

ДГ „Слънце“

Отпадат:

1. Юлия Георгиева Кавказка – счетоводител

2. Росица Тодорова Василева – домакин

ДГ „Иглика“

Отпадат:

1. Ваня Илиева Александрова – главен счетоводител

2. Румяна Тодорова Минчева – касиер

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)