Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 573 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се промени видът и капацитетът на социалната услуга от „Център за временно настаняване”, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, на „Център за настаняване от семеен тип“ с капацитет 8 места, считано от 01.06.2013 г., като делегирана държавна дейност.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за промяна на вида и капацитета на услугата „Център за временно настаняване”, бул. „Тутракан“ № 20, на „Център за настаняване от семеен тип“, с капацитет 8 места, считано от 01.06.2013 г., като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)