Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 573

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 573
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от имот публична общинска собственост, в сградата на Община – Русе, във фоайето пред Пленарна зала, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, за монтиране на автомат за топли напитки.
2. Част от имот публична общинска собственост, в сградата на Община – Русе, етаж първи, намираща се на ул. „Олимпи Панов” №6. , състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, за монтиране на автомат за топли напитки.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди определящи спечелилите търга и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.